POLÍTICA
BARCELONA - 14 abril 2019 2.00 h

Borràs avisa el PSOE que ja no li queden més amenaces

 La número dos de JxCat li recorda que amb Sánchez la repressió “ha anat a més” i que si vol els seus vots hauran d’“exercir el dret a l’autodeterminació”

 Adverteix que la investidura no li sortirà de franc

JORDI ALEMANY - BARCELONA

La número dos de la can­di­da­tura de JxCat a les elec­ci­ons espa­nyo­les del 28-A, Laura Borràs, va adver­tir ahir al PSOE que als votants inde­pen­den­tis­tes ja no els poden “amenaçar més” perquè amb l’arri­bada de Pedro Sánchez “la repressió ha anat a més, amb impu­tats per votar l’1-O”. Borràs va adver­tir els soci­a­lis­tes que no els poden amenaçar de posar el govern a la presó i amb l’exili perquè “ja li tenim” i els va dema­nar que no atiïn més “el fan­tasma de la por”, ni amb l’arri­bada de la ultra­dreta, perquè “ells han fet pos­si­ble la situ­ació que ara estem vivint”.

En el trans­curs d’una visita llam­pec a les para­des del el Mer­cat de la Con­cepció de Bar­ce­lona, acom­pa­nyada de la número dos de la llista a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, Elsa Artadi, i altres mem­bres de la can­di­da­tura a Madrid, com Ramon Tre­mosa i Fran­cesc de Dal­ma­ses, va con­ti­nuar posant en el punt de mira el PSOE recor­dant que “té dues cares” i és dife­rent segons “amb qui pugui pac­tar”, i va aler­tar Sánchez que si neces­sita els seus vots per gover­nar “haurà d’escol­tar” les seves “exigències”, perquè ja li van donar “un xec en banc per enda­vant” una vegada en la moció d’inves­ti­dura a Marian Rajoy. Són unes exigències que van en la línia expres­sada en la carta que va publi­car ahir La Van­guar­dia sig­nada per Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joa­quim Forn, en la qual mos­tren la seva pre­dis­po­sició a “fer pos­si­ble un govern esta­ble” sem­pre que el can­di­dat “no negui el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació” com una de les pos­si­bi­li­tats de solució. Borràs hi va afe­gir que era clar que la inves­ti­dura no “li pot sor­tir de franc” tenint en compte que “va ser còmplice del 155”, i per aquest motiu JxCat no anirà a Madrid a par­lar, sinó a “exi­gir el dret a l’auto­de­ter­mi­nació”.

Diàleg i línies ver­me­lles

Inter­ro­gada una vegada més per qui­nes són les línies ver­me­lles per inves­tir un par­tit al govern de Madrid, la can­di­data va tor­nar a expres­sar que són aque­lles que no seran nego­ci­a­bles: no recu­lar més en el ter­reny dels drets fona­men­tals, posar fi a la repressió per “tren­car aquest marc men­tal de la por” i exer­cir el dret a l’auto­de­ter­mi­nació, sobre el qual hi ha “un con­sens majo­ri­tari del 80% de la població”, hi va afe­gir. I encara va con­cre­tar altres punts no nego­ci­a­bles que la can­di­da­tura ha anat repe­tint els dar­rers dies: els mit­jans públics, la llen­gua i l’escola.

També va res­pon­dre a la demanda de “diàleg dins la llei” que fa la can­di­data del PSC Merit­xell Batet recor­dant-li que els governs soci­a­lis­tes l’han incom­plert diver­sos cops con­tra els interes­sos de Cata­lu­nya i que, per tant, per a “tots i tot­hom” s’ha d’apli­car igual.

LES FRASES

Si el PSOE té dues cares, les haurà d’ensenyar, i si necessiten els nostres vots, haurà d’escoltar les nostres exigències
Les línies vermelles són no recular en els drets fonamentals i que el 80% dels catalans demana exercir el dret a l’autodeterminació
Amb el PSOE la repressió ha anat a més, amb ciutadans imputats per votar l’1-O
Laura Borràs
NÚMERO DOS DE LA LLISTA DEJXCAT