POLÍTICA
BARCELONA - 14 abril 2019 2.00 h

Meritxell Batet retreu a ERC les retallades en educació

 L’acusa de no haver permès un pressupost que incloïa 71 milions d’euros en beques universitàries

 La socialista avisa que la dreta governa a l’Estat espanyol quan el PSC no guanya

REDACCIÓ - BARCELONA

La can­di­data del PSC i minis­tra, Merit­xell Batet, va tor­nar a car­re­gar ahir con­tra ERC, amb qui el seu par­tit es dis­puta la victòria el pròxim 28-A, segons les enques­tes. Des de Tar­ra­gona, on va acom­pa­nyar al cap de llista, Joan Ruiz, Batet va retreure als repu­bli­cans les reta­lla­des en edu­cació des del govern d’Artur Mas fins al de Puig­de­mont: “Ser d’esquerra és no per­me­tre un govern que reta­lla en edu­cació.” La can­di­data per Bar­ce­lona va esti­mar la reta­llada de la inversió edu­ca­tiva a Cata­lu­nya en el 10% des del 2010 fins al 2017, segons informa Efe. També els va retreure que Cata­lu­nya tin­gui les taxes uni­ver­sitàries més cares de l’Estat, “50% més que la mit­jana de la resta de l’Estat”.

Batet defensa que aquesta situ­ació no es podrà rever­tir si el PSOE no obté en aques­tes elec­ci­ons una majo­ria prou àmplia que els per­meti d’apro­var un pres­su­post com el que no va poder tra­mi­tar per manca de suports al Congrés. La can­di­data del PSC va fer una crida a asse­gu­rar la victòria soci­a­lista a Cata­lu­nya perquè, quan aquesta no es pro­du­eix, va adver­tir, la dreta governa a l’Estat.

La tor­nada d’Aznar

Ja a la tarda, des de Lleida, on va acom­pa­nyar la cap de llista, Montse Mínguez, Batet va car­re­gar con­tra l’expre­si­dent popu­lar José María Aznar, que diven­dres havia tor­nat després de molts anys a un míting del PP a Bar­ce­lona i havia acu­sat de “seces­si­o­nista” Pedro Sánchez i de “xenòfobs i supre­ma­cis­tes” els inde­pen­den­tis­tes.

La minis­tra soci­a­lista va acu­sar Aznar d’haver mar­xat “men­tint” i d’haver tor­nat “cris­pant” i va acu­sar els popu­lars de no fer pro­pos­tes ni política sinó de recórrer als “insults”, segons infor­mava l’agència ACN.

LA FRASE

Aznar va marxar mentint i ha tornat crispant. Mai hi ha propostes, només insults
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC