POLÍTICA
SEVILLA - 14 abril 2019 2.00 h

Rivera alerta el director de TV3 que no l’indultarà

REDACCIÓ - SEVILLA

El can­di­dat de Ciu­ta­dans (Cs) a La Mon­cloa, Albert Ribera, va acon­se­llar ahir al direc­tor de TV3, Vicent Sanc­his, que cer­qui “un bon advo­cat” perquè ells no l’indul­ta­ran “com Pedro Sánchez”. En un acte a Sevi­lla, que la cadena pública cata­lana va enre­gis­trar per eme­tre’l ahir a la tarda obli­gada per la junta elec­to­ral, Rivera va recor­dar que Sanc­his ha estat pro­ces­sat per haver difòs els anun­cis del referèndum il·legal de l’1 d’octu­bre. Per la seva banda, Edmundo Bal, número qua­tre a la llista de Cs, va cri­ti­car el PSOE i Pedro Sánchez pel fet que TV3, una cadena que “està par­tint Espa­nya en dos”, con­tinuï rebent fons públics.

D’altra banda, Cs va denun­ciar un “atac” dis­sabte a la mati­nada a la seva seu de Cala­fell, al Baix Penedès. Segons va expli­car Inés Arri­ma­das, la cap de llista de Cs al Congrés per Bar­ce­lona, en el seu compte de Twit­ter, la façana de la seu de Cs va aparèixer amb pin­ta­des i una creu gam­mada i amb el pany de la porta prin­ci­pal malmès.