OPINIÓ
14 abril 2019 2.00 h

DE SET EN SET

Autèntics

MATTHEW TREE
El conte de la fis­ca­lia del Tri­bu­nal Suprem, fran­ca­ment, no és creïble

Al recull Exter­mi­na­tor! (1973), de William Bur­roughs, hi ha un conte en què un poli­cia de paisà atura el nar­ra­dor al car­rer per escor­co­llar-lo; se’ls acosta un poli­cia uni­for­mat i diu al de paisà que desis­teixi i explica al nar­ra­dor que aquest va dei­xar el cos i, per tant, no és un poli­cia autèntic; ales­ho­res, de cop, l’uni­for­mat intenta dete­nir el nar­ra­dor; el poli­cia de paisà se’ls acosta i diu a l’uni­for­mat que desis­teixi i explica al nar­ra­dor que fa anys que l’uni­for­mat es va jubi­lar; tot seguit un poli­cia estran­ger se’ls acosta i asse­gura al nar­ra­dor que el poli­cia real és ell i que altres dos ja no són, de cap de les mane­res, poli­cies pro­fes­si­o­nals. Tot ple­gat fa pen­sar més que una mica en el macro­ju­dici madri­leny: Pérez de los Cobos va acu­sar els Mos­sos de no com­por­tar-se com poli­cies autèntics a causa de la seva “acti­tud pas­siva” quan l’1-0; la defensa dels pre­sos polítics va acu­sar la poli­cia espa­nyola (tant els nor­mals com els para­mi­li­tars) de no ser poli­cies de debò a causa del seu ús desor­bi­tat de la violència. I tot i que tres alts càrrecs dels Mos­sos van des­men­tir defi­ni­ti­va­ment l’acu­sació de De los Cobos; i tot i que Sir Hugh Orde, un poli­cia estran­ger (britànic, en aquest cas) va fer, fa set dies, un informe irre­ba­ti­ble que demos­tra que la poli­cia espa­nyola va uti­lit­zar la violència d’una manera gens pro­fes­si­o­nal, la fis­ca­lia encara actua com si s’hagués sen­tit ploure. El conte de Bur­roughs –breu i ben escrit– és creïble. El del Suprem, fran­ca­ment, no.