OPINIÓ
14 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

El cost de l’article 155

PERE BOSCH I CUENCA
Ara que ja tenim la xifra del cost del 155, cal­dria començar a deter­mi­nar de quina manera s’acla­rei­xen res­pon­sa­bi­li­tats

Ahir es va donar a conèixer l’informe que ava­lua Els efec­tes de la inter­venció de l’Admi­nis­tració Gene­ral de l’Estat mit­jançant l’apli­cació de l’arti­cle 155 de la Cons­ti­tució a la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya. O, dit en altres parau­les, el docu­ment que com­puta el cost que ha tin­gut la sus­pensió de l’auto­no­mia apro­vada amb el suport de l’actual par­tit de govern a Espa­nya (el PSOE), l’ante­rior (el PP) i l’aspi­rant (Ciu­ta­dans). En el docu­ment es con­clou que “l’afec­tació econòmica del 155 en els pres­su­pos­tos de la Gene­ra­li­tat, bé per pèrdua, blo­queig o endar­re­ri­ments, supera els 1.800 mili­ons d’euros”; i s’hi afe­geix que la inter­venció “va afec­tar de manera nega­tiva tots els àmbits de la ins­ti­tució”. La xifra és bru­tal. I no cal posar-hi gaire ima­gi­nació per vin­cu­lar-la a equi­pa­ments edu­ca­tius o sani­ta­ris que s’han dei­xat de cons­truir, ser­veis que no s’han pres­tat o enti­tats i ciu­ta­dans que s’han vist afec­tats. De fet, en l’informe es recor­den algu­nes d’aques­tes dades, com ara les 1.057 enti­tats de l’àmbit social que es van veure afec­ta­des.

És evi­dent que calia posar números a la inter­venció, i cal aplau­dir aquest exer­cici de trans­parència, però allò que resulta espe­ci­al­ment neces­sari és deter­mi­nar de quina manera es poden depu­rar res­pon­sa­bi­li­tats per una actu­ació que, a més a més, va anar molt més enllà del que pre­veu la mateixa Cons­ti­tució Espa­nyola, tal com han posat de mani­fest la major part dels experts en referència a la des­ti­tució de tot el govern de la Gene­ra­li­tat, a l’assumpció de les seves facul­tats i a la con­vo­catòria de les elec­ci­ons; i que va tenir altres deri­va­des, com ara la fuga pla­ni­fi­cada de capi­tals o el tras­llat tele­di­ri­git de les seus d’algu­nes empre­ses. Men­tre el PP i Ciu­ta­dans es bara­llen per veure qui torna a apli­car el 155 amb major duresa i el minis­tre Josep Bor­rell es dedica a vigi­lar de prop les ambai­xa­des cata­la­nes, és impres­cin­di­ble que es comen­cin a exi­gir res­pon­sa­bi­li­tats per una inter­venció que va repre­sen­tar un cost enorme per al país i per a la seva gent.