OPINIÓ
14 novembre 2018 2.00 h

Persecució patrimonial

La sentència del Tri­bu­nal de Comp­tes que con­demna per mal­ver­sació de fons l’expre­si­dent Mas, els excon­se­llers Ortega, Rigau i Homs i sis alts càrrecs del seu govern, als quals obliga a pagar els 4,9 mili­ons d’euros en què cal­cula el cost de l’orga­nit­zació del 9-N és una branca més de la per­se­cució sis­temàtica de l’Estat con­tra el lide­ratge polític del movi­ment sobi­ra­nista català. Una ven­jança que no va tro­bar prou satis­facció en la via penal del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia (TSJC) –el Suprem en el cas d’Homs– i que ha bus­cat un càstig més punyent que la inha­bi­li­tació: per­se­guir el patri­moni per­so­nal i fami­liar dels encau­sats.

Dema­nar l’opinió dels ciu­ta­dans sobre una qüestió que els afecta ni és delicte ni hau­ria de ser pro­blema en un Estat democràtic, però el govern espa­nyol va recórrer con­tra el procés par­ti­ci­pa­tiu i el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal el va sus­pen­dre cau­te­lar­ment i després el va decla­rar incons­ti­tu­ci­o­nal. La fis­ca­lia gene­ral va impul­sar una que­re­lla que, al final, va des­car­tar entre altres acu­sa­ci­ons el delicte de mal­ver­sació. Mal­grat això, i mal­grat que la Gene­ra­li­tat no ha recla­mat cap quan­ti­tat mal­ver­sada, l’exmi­nis­tra de Justícia d’Aznar i ara al Tri­bu­nal de Comp­tes, Mar­ga­rita Maris­cal de Gante, a demanda de Soci­e­tat Civil Cata­lana, ha dic­tat aquest des­propòsit.

La sentència no és ferma i tant el mateix Tri­bu­nal de Comp­tes com després el Tri­bu­nal Suprem poden revo­car-la, però Espa­nya està ins­tal·lada en l’“«a por ellos»” i sota aquest paraigües ha empa­rat la bru­ta­li­tat poli­cial, l’empre­so­na­ment, l’exili o el pro­ces­sa­ment de tot un govern, els líders d’Òmnium i l’ANC i cen­te­nars de polítics, alts càrrecs, alcal­des, regi­dors, mes­tres, etc., la per­se­cució ideològica i ara també l’espoli econòmic. En aquest con­text de repressió és difícil ima­gi­nar que l’estat de dret fun­ci­oni i que la justícia no sigui res més que una qui­mera.