OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 14 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Turisme ministerial

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Tan poc res­pecte ens tenen, que anun­cien un Con­sell de Minis­tres el 21-D (vaja, quina data!) i sense avi­sar?

L’altre dia la vice­pre­si­denta del govern espa­nyol, Car­men Calvo, va anun­ciar en una entre­vista a TV3 que el dia 21 de desem­bre vinent (que curiós, que sigui el 21-D, el dia que vàrem fer les elec­ci­ons con­vo­ca­des pel 155) el Con­sell de Minis­tres es reu­nirà a Bar­ce­lona i que “si no hi ha cap alte­ració de res, està tan­cat” que els pre­si­dents Torra i Sánchez es vegin després. Jo, ja els ho he dit al prin­cipi, me’n vaig assa­ben­tar sen­tint TV3. Però el que ja no trobo tan nor­mal (ho va con­fir­mar ahir la por­ta­veu del govern català, Elsa Artadi) és que fos la Gene­ra­li­tat, qui se n’assa­bentés per una entre­vista a TV3. No van comu­ni­car-ho prèvia­ment al govern? No hi va haver cap tru­cada prèvia? Cap cor­reu electrònic, si més no? No. Es veu que no. Que Calvo es va pre­sen­tar a Cata­lu­nya a dei­xar-se fer entre­vis­tes (una moda que ja veu­ran que anirà in cres­cendo) i ho va anun­ciar direc­ta­ment als mit­jans de comu­ni­cació. En un va dir que hi hau­ria Con­sell de Minis­tres el 21-D a Bar­ce­lona i, més tard, va par­lar de la tro­bada dels dos pre­si­dents. Ahir Artadi va par­lar de “turisme minis­te­rial”. No sem­bla que vagi des­en­cer­tada. L’altre dia, el 26 d’octu­bre pas­sat, el Con­sell de Minis­tres es va reu­nir a Sevi­lla (esta­ven ja pen­sant a fer-ho a Cata­lu­nya i ho van dis­si­mu­lar anant pri­mer a Anda­lu­sia?) i ara ho farà a Bar­ce­lona. I apro­fi­tant que ja són a Cata­lu­nya, Sánchez i Torra es reu­ni­ran. De veri­tat que va anar així? Amb aquest menys­te­ni­ment? Ni una tru­cada? I els pre­si­dents es reu­nei­xen ja que són a Cata­lu­nya? Tan poc res­pecte, els mereix la situ­ació a Cata­lu­nya, que han de dis­si­mu­lar una tro­bada de pre­si­dents embol­ca­llant-la amb aquest “turisme minis­te­rial”? No es mereix, una tro­bada Torra-Sánchez (o Sánchez-Torra, com vostès vul­guin), tota l’atenció? Han de fer abans o després una tro­bada minis­te­rial? I abans l’han hagut de dis­si­mu­lar anant-se’n pri­mer a Sevi­lla? Pot­ser sí que ens ho creu­rem, això que diuen que per ells som una colònia. Perquè el tracte que ens donen és aquest. Venen de visita, els minis­tres fan una excursió (i, intu­eixo, una roda de premsa per anun­ciar grans mesu­res i inver­si­ons) i, de pas­sada, visi­ten Torra. La metròpoli ens visita, vaja.