OPINIÓ
14 desembre 2018 2.00 h

L’escrutini internacional

La per­se­cució penal de l’Estat espa­nyol con­tra el referèndum de l’1-O i l’existència per aquest motiu de pre­sos i exi­li­ats polítics pro­voca incom­prensió i cada cop més mos­tres de rebuig arreu del món democràtic. Una de sig­ni­fi­ca­tiva és el mani­fest de suport a l’expre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell, sig­nat per la vice­pre­si­denta del Par­la­ment Euro­peu i cinc-cents euro­di­pu­tats i exeu­ro­di­pu­tats de 25 països, que va ser pre­sen­tat ahir al mateix Par­la­ment i en el qual es denun­cia l’empre­so­na­ment injust i insòlit de For­ca­dell per haver permès el debat par­la­men­tari i se’n demana l’alli­be­ra­ment imme­diat.

La cons­ta­tació de la des­me­sura de la per­se­cució judi­cial de polítics, líders soci­als, alts càrrecs del govern i fins i tot els mem­bres de la sin­di­ca­tura elec­to­ral de l’1-O i la con­vicció que està moguda per un desig de ven­jança, no pas de justícia, és cada cop més estesa a àmbit inter­na­ci­o­nal. El cas de Carme For­ca­dell, abans pre­si­denta de l’ANC i líder de mobi­lit­za­ci­ons mas­si­ves de l’inde­pen­den­tisme, així com els del seu suc­ces­sor a l’ANC, Jordi Sànchez, i el pre­si­dent d’Òmnium Jordi Cui­xart, que no tenien cap res­pon­sa­bi­li­tat de govern, són para­digmàtics en aquest sen­tit, per bé que la des­pro­porció i la injustícia afecta igual tots els encau­sats.

L’Estat espa­nyol està en guerra con­tra l’inde­pen­den­tisme català i el món sen­cer observa com ha des­lliu­rat la seva fúria i tota la seva maquinària repres­siva con­tra un movi­ment escru­po­lo­sa­ment democràtic i pacífic, i de forma espe­ci­al­ment agres­siva i cru­enta con­tra els seus líders polítics i soci­als. Si no rec­ti­fica, alli­bera els pre­sos i exi­li­ats polítics i retira les acu­sa­ci­ons fal­ses i infun­da­des que ha cons­truït, el preu serà altíssim per a la justícia, per a l’estat de dret i per a la democràcia a Espa­nya.