OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 14 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Què fan, parlant de morts?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“No deu ser que ens paren la trampa, com ens la van parar amb les bri­ga­des anti­llaços grocs?

Estic esgar­ri­fat, esfereït, sen­tint el que diuen aquests dies els Casa­dos, els Rive­ras i les Cal­vos de torn. Què fan, par­lant de morts a Cata­lu­nya? Els han sen­tit? L’altre dia, José María Macías, vocal del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial, donava per fet (i es que­dava tan tran­quil) que el procés a Cata­lu­nya aca­barà amb algun mort. Ale­jan­dro Fernández, el líder dels popu­lars a Cata­lu­nya (que no és el mateix que dir que és un líder popu­lar a Cata­lu­nya), afir­mava que “el sepa­ra­tisme busca la bal­ca­nit­zació d’Europa”. La vice­pre­si­denta del govern del PSOE, Car­men Calvo, deia que Torra ha triat “una via sag­nant” i, aquest dime­cres mateix, el líder de Ciu­da­da­nos, Albert Rivera, adver­tia Pedro Sánchez que, si no fa res –i aplica el 155, és clar– ell serà el res­pon­sa­ble “si hi ha algun mort a Cata­lu­nya”. Mare­de­deu! Per què par­len de morts a Cata­lu­nya? Perquè el pre­si­dent Torra, la set­mana pas­sada, va visi­tar Eslovènia i va par­lar de la con­vicció que van tenir els eslo­vens per ser inde­pen­dents? “Els eslo­vens van deci­dir con­ti­nuar amb totes les con­seqüències; siguem com ells”, va dir Torra a Brus­sel·les en l’acte de pre­sen­tació del Con­sell per la República. Sí, és cert. Però algú de vostès es pensa que feia referència als morts que hi va haver? Cap dels qui érem allà. Ni ningú que el sentís. Torra par­lava de fer­mesa i con­vicció en temps difícils de presó i de vagues de fam. De res més. Vostès cre­uen que par­lava de morts? Au, va! Per què, doncs, els Casa­dos, Rive­ras i Cal­vos hi apel·len? Aquesta és la pre­gunta. No deu ser que el que volen és crear des­con­cert i que hi cai­guem, en la pro­vo­cació que suposa? A mi em sem­bla que és això. Inten­ten, a base de crear aquesta con­fusió, pro­vo­car. I pro­vo­car a les por­tes d’un 21-D que ells pre­ve­uen, i jo també, que serà com­pli­cat. Paren la trampa. Com la van parar amb les bri­ga­des anti­llaços grocs. Per això a mi em sem­bla que és molt impor­tant no caure-hi. La temp­tació és gran, i més en temps d’armi­lles gro­gues. I per això (a diferència de Torra) ells sí que par­len de morts; perquè ens volen con­fon­dre i crear el clima que els convé per després poder asse­nya­lar-nos. Esgar­rifa, tanta mal­dat. Per això és impor­tant no caure-hi.