OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 15 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Chapeau, Manuel!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Valls sosté que alguns cata­lans “ho pas­sen mala­ment” quan par­len cas­tellà. Que poc demagògic!

Hi ha dos can­di­dats de les elec­ci­ons muni­ci­pals a Bar­ce­lona que em tenen impres­si­o­nat. I que em sem­bla que a mesura que s’acosti el dia D, m’hi tin­dran encara més. Artadi? Mara­gall? Colau? No. Els parlo del can­di­dat del PP, Josep Bou (“...y Vila, y Costa, y Font, y Bar­celó, y Pujals, y Soler, y Cen­dra... Soy catalán, y en casa tengo un pese­bre con un caga­ner, y tengo un tió, y canto ‘El noi de la mare’...) i del can­di­dat per no se sap ben bé qui -a banda de Ciu­da­da­nos i sem­bla que de l’Ibex35, és clar- Manuel Valls (oh, là, là!) Al pas que van, a mi em sem­bla que la cam­pa­nya se’ls farà molt llarga. I a nosal­tres molt entre­tin­guda. Van sen­tir Josep Bou aquest dis­sabte al ’Pre­gun­tes freqüents’ de TV3? Tan pen­dents que estàvem del canvi de pre­sen­ta­dora i resulta que el més impres­si­o­nant del pro­grama va ser aquest senyor, que va arri­bar a dir que “Vox no és extrema dreta, sinó dreta” i va adme­tre que podria haver estat per­fec­ta­ment el can­di­dat de Ciu­da­da­nos. Impres­si­o­nant. Però tant o més impres­si­o­nant trobo Manuel Valls (oh, là, là!). Fa qua­tre dies, Valls se’n va anar del sopar del Premi Nadal “havent sen­tit tris­tesa, ràbia i ver­go­nya” perquè el gua­nya­dor del premi Josep Pla, Marc Arti­gau, va recor­dar durant el seu dis­curs d’agraïment “als pre­sos polítics i als exi­li­ats cata­lans”. “Demagògia”, va dir. El van sen­tir, ahir, a Valls? Se’n va anar a ’La Sexta’ a dir que a Cata­lu­nya hi ha veïns “que ho pas­sen mala­ment” quan par­len en cas­tellà. I fixin-se com va argu­men­tar la seva teo­ria: “Una per­sona en un mer­cat de Nou Bar­ris em va dir que tenia la impressió que a vega­des par­lar cas­tellà no era pro­hi­bit, però que ho pas­sava mala­ment”. Sor­pre­nent, insòlit!, Estic impres­si­o­nat, Manuel: quina gran teo­ria, tan ben argu­men­tada, i tan i tan poc demagògica! I això bar­re­jat, és clar, amb afir­ma­ci­ons com que a Bar­ce­lona “ “hi ha una clima de tensió i de violència” i que hi ha polítics que tenen escorta perquè “hi ha una pressió de l’inde­pen­den­tisme”. Si qua­tre mesos de les elec­ci­ons ja dius (dieu) aques­tes bes­ti­e­ses, no em vull ni ima­gi­nar què aca­baràs (aca­ba­reu) dient. Magnífic, Manuel. Impres­si­o­nant! Cha­peau!