POLÍTICA
BARCELONA - 15 març 2019 2.00 h

ERC tanca l’acord amb Sobiranistes i situa Nuet de quatre

 Rufián i Telechea seguiran Junqueras en la llista al Congrés

 Els comuns suspenen el diputat de militància

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

El dipu­tat de Cata­lu­nya en Comú i exmem­bre de la mesa Joan Josep Nuet serà el número qua­tre de la llista d’ERC al Congrés. El con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari dels repu­bli­cans –pre­si­dit excep­ci­o­nal­ment per Teresa Vall­verdú, ja que el seu pre­si­dent, Josep M. Jové, era a Madrid citat com a tes­ti­moni al judici del Suprem– va apro­var ahir al ves­pre les llis­tes per a les elec­ci­ons a Corts del 28 d’abril, a les quals con­cor­re­ran en coa­lició amb els Sobi­ra­nis­tes escin­dits dels comuns, lide­rats per Eli­senda Ala­many i l’encara coor­di­na­dor gene­ral d’EUiA. La pla­ta­forma té reser­vats també els llocs 10, 15, 18, 23 i 28 de la llista per Bar­ce­lona. A la nit, l’exe­cu­tiva dels comuns va sus­pen­dre Nuet cau­te­lar­ment de militància i li va obrir un expe­di­ent san­ci­o­na­dor. Així mateix, li va dema­nar que entre­gui l’acta de dipu­tat, i va ins­tar el grup par­la­men­tari a ini­ciar el pro­ce­di­ment per expul­sar-lo. A més, va retreure en un dur comu­ni­cat que ERC negociï amb “trànsfu­gues”.

Amb Oriol Jun­que­ras com a can­di­dat, de facto el cap visi­ble al Congrés i en cam­pa­nya serà Gabriel Rufián, que serà el segon i que supo­sarà així una excepció al cri­teri de llis­tes cre­ma­llera que té adop­tat el par­tit. La regi­dora igua­la­dina Caro­lina Telec­hea, dipu­tada a Madrid des que al juny hi va subs­ti­tuir l’ara con­se­llera Ester Cape­lla, serà la pri­mera dona i número tres, i la jurista i acti­vista social bra­si­lera Maria Dan­tas, serà la cin­quena. El por­ta­veu adjunt al Par­la­ment, Gerard Gómez del Moral, anirà dar­rere de sos, men­tre que Marta Rosi­que, de Jovent Repu­blicà, i l’actual dipu­tat Joan Cap­de­vila seran res­pec­ti­va­ment el set i vuit. ERC va obte­nir cinc dipu­tats per Bar­ce­lona el 2016. Un històric del Congrés com és Joan Tardà, que ahir va ser ova­ci­o­nat pel con­sell naci­o­nal, tanca honorífica­ment la llista en el lloc 31.

En les altres demar­ca­ci­ons, tret de l’anun­ci­ada Montse Bassa, ger­mana de l’excon­se­llera a la presó Dolors Bassa, com a cap de llista a Girona, no hi ha grans nove­tats. La seguirà Joan Mar­gall, ja dipu­tat des del juny al Congrés en el lloc de l’ara con­se­llera Teresa Jordà, amb la sociòloga Laia Cañigue­ral de tres. A Tar­ra­gona encapçala de nou la llista el sin­di­ca­lista Jordi Sal­va­dor i la segona és Norma Pujol, direc­tora gene­ral de Joven­tut. A Lleida també repe­tirà Xavier Eritja al cap­da­vant, i la segona serà la mili­tant de Bell­puig Inés Gra­no­llers.

Al Senat, a més de Raül Romeva, per Bar­ce­lona repe­teix Robert Masih com a can­di­dat i s’hi incor­pora l’ara dipu­tada Ana Surra. A Girona, Jordi Martí segueix en el pri­mer lloc i Eli­senda Pérez serà la segona. A Lleida, Sara Bai­lac encapçala la llista, seguida de Miquel Cami­nal. I a Tar­ra­gona repe­tei­xen Miquel Aubà i Laura Cas­tel.

Durant el con­sell naci­o­nal es va lle­gir una carta de Jun­que­ras en què va car­re­gar sobre­tot con­tra un PSOE que “no pot” pre­sen­tar-se com l’antídot al tri­par­tit de la dreta. “Sabem que els últims anys no ha dub­tat a ser-ne còmplice apro­vant el 155 o inten­tant un pacte amb Cs”, recor­dava. Jun­que­ras jus­ti­fica la seva can­di­da­tura com “la millor manera de no fer efec­tiva la repressió” i de denun­ciar el retrocés democràtic a l’Estat, i asse­gura que ERC surt “a gua­nyar i a tenyir de groc el mapa de Cata­lu­nya”.“És la millor res­posta que podem donar a l’Estat espa­nyol, a la repressió i a la covar­dia demos­trada pel par­tit soci­a­lista”, cloïa.

Via lliure al Front Republicà

E.A

Un 83% de la militància de Pirates va donar ahir el vistiplau a la creació del Front Republicà, una candidatura que configurarà amb Poble Lliure i la plataforma Som Alternativa de l’exdiputat Albano Dante Fachin. La llista es presenta avui amb l’objectiu de “bloquejar l’activitat parlamentària” a les Corts, segons va dir ahir el coordinador de Pirates a Catalunya, Enric Pineda. La incorporació de Poble Lliure transgredeix l’acord de la CUP, que va rebutjar presentar-se a Madrid, i suposa un daltabaix per a la formació, que el dia 23 haurà d’afrontar un debat per solucionar una nova crisi en un moment en què està afeblida.