POLÍTICA
BARCELONA - 15 març 2019 2.00 h

La Junta Electoral ordena treure el llaç i Colau obeeix

 La petició la va fer el president del PP, Alberto Fernández, i va tenir lloc després que un grup el despengés de matinada i que es tornés a posar

 Cs amenaça Quim Torra de dur-lo als tribunals

JORDI ALEMANY - BARCELONA

L’alcal­dessa de Bar­ce­lona, Ada Colau, va fer reti­rar ahir a la nit el llaç groc de la façana de l’ajun­ta­ment sense esgo­tar el ter­mini de dotze hores que li havia donat la Junta Elec­to­ral de Zona a petició del PP. En un comu­ni­cat, el con­sis­tori va asse­nya­lar que el govern muni­ci­pal havia dema­nat un informe al secre­tari gene­ral de l’Ajun­ta­ment i que el docu­ment cons­tata “l’obli­gació de reti­rar la sim­bo­lo­gia” i de fer-ho “de manera imme­di­ata”, tal com va pas­sar a les elec­ci­ons del 21 de desem­bre. L’equip de Colau va subrat­llar que vol “con­tri­buir” a gene­rar un clima de debat elec­to­ral “serè i cons­truc­tiu” que tin­gui lloc “en el ter­reny de la política i no en l’àmbit judi­cial”.

Unes hores abans i a petició del líder muni­ci­pal del PP, Alberto Fernández Díaz, el pre­si­dent de l’orga­nisme elec­to­ral de Bar­ce­lona, Jorge Ver­gara Aranda, va dic­ta­mi­nar la reso­lució seguint els cri­te­ris impo­sats per la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, en con­si­de­rar que la col·locació de llaços, pan­car­tes o “ban­de­res este­la­des” i altres símbols són “un acte que vul­nera fla­grant­ment la neu­tra­li­tat de l’Ajun­ta­ment”.

Ahir al matí, l’Ajun­ta­ment havia tor­nat a posar el llaç groc que un grup d’enca­put­xats va treure a quarts de dues de la mati­nada uti­lit­zant un pal llarg i enfron­tant-se després amb tres agents de la Guàrdia Urbana, que el van poder recu­pe­rar. El grup d’ultra­dreta Los de Artós va pen­jar l’acció a Twit­ter i va fer una crida a la gent perquè repe­teixi l’acció als muni­ci­pis. També van inten­tar treure la pan­carta dels pre­sos polítics i exi­li­ats del Palau de la Gene­ra­li­tat sense èxit.

El dipu­tat de Cs al Congrés i can­di­dat a les elec­ci­ons espa­nyo­les del 28 d’abril per Toledo, Juan Car­los Girauta, va apro­fi­tar aquest fet per adver­tir des de la plaça de Sant Jaume el pre­si­dent Quim Torra que esta­ven estu­di­ant pre­sen­tar “una denúncia a la fis­ca­lia, al jut­jat de guàrdia o una que­re­lla” si no com­plia el reque­ri­ment de la JEC de reti­rar llaços grocs i este­la­des dels edi­fi­cis públics de la Gene­ra­li­tat. La for­mació taronja, no va con­dem­nar l’atac al con­sis­tori i Girauta es va limi­tar a dir que la qüestió és si “exis­tei­xen ordres de pro­te­gir sim­bo­lo­gia il·legal per part dels polítics”, tot pre­gun­tant direc­ta­ment a Colau si havia donat “ordres” d’impe­dir-ho. Els grups muni­ci­pals del PDe­CAT i la CUP, en canvi, van dema­nar a l’Ajun­ta­ment que denunciï les per­so­nes que van reti­rar el llaç, després que les iden­ti­fiqués la Guàrdia Urbana. El PDe­CAT regis­trarà una pro­po­sició amb aquesta petició per deba­tre-ho a la comissió de Pre­sidència de la set­mana que ve.

Per la seva part, Cs tor­na­ran a por­tar la set­mana vinent el debat sobre els llaços grocs a la cam­bra cata­lana. Ahir van pre­sen­tar un segon escrit a la JEC perquè ordeni al Depar­ta­ment d’Inte­rior i als Mos­sos que reti­rin els símbols “sepa­ra­tis­tes” i que, a més, tras­lladi el cas a la fis­ca­lia per una pos­si­ble “res­pon­sa­bi­li­tat penal”. En l’escrit també ins­ten la junta a orde­nar a les for­ces de segu­re­tat de l’Estat perquè “aju­din” en aquesta tasca.

Per con­tra, des de La Mon­cloa, tant el minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, com la minis­tra d’Hisenda, María Jesús Mon­tero, tot i dema­nar a Torra que complís l’ordre i recor­dar-li que podria tenir con­seqüències, es pre­fe­ria “no anti­ci­par cap esce­nari” i espe­rar a pren­dre cap decisió fins al pro­nun­ci­a­ment dilluns de la JEC en res­posta a l’escrit enviat pel pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat. Torra lamen­tava des de Tar­ra­gona l’atac dels enca­put­xats, i hi afe­gia: “No volem viure amb por i no renun­ci­a­rem a la lli­ber­tat d’expressió.” Rei­te­rava que no pen­sen treure els llaços ni les este­la­des perquè aquesta “és una altra vul­ne­ració de l’Estat d’un dret essen­cial”, i va cri­ti­car Cs per “pas­sar-se la vida” pre­sen­tant que­re­lles i bus­cant la cris­pació.