POLÍTICA
TORTOSA - 15 març 2019 2.00 h

Marxa republicana a peu de la Catalunya del Nord a Brussel·les

REDACCIÓ - TORTOSA

L’acti­vista de les Ter­res de l’Ebre, Rai López, farà una marxa a peu de 1.200 quilòmetres entre Cer­vera de la Marenda (la Cata­lu­nya del Nord) i el Par­la­ment Euro­peu, a Brus­sel·les, per “denun­ciar el judici polític”, per exi­gir la vali­dació del referèndum de l’1-O o cele­brar un nou referèndum ava­lat per la Unió Euro­pea. El 24 de març començarà la pri­mera etapa des de Cer­vera de la Marenda amb la pre­visió de fer recor­re­guts dia­ris de trenta quilòmetres. Segons explica l’ACN, durant un mes la ruta farà atu­ra­des a ciu­tats d’Europa que han tin­gut una sim­bo­lo­gia impor­tant en la història de Cata­lu­nya. Segons la pla­ni­fi­cació de la marxa, Rai López pre­veu arri­bar a París durant la Set­mana Santa i, d’allà, diri­gir-se cap a Water­loo, a Bèlgica, on con­fia ser rebut per l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont i la resta de con­se­llers exi­li­ats a la Casa de la República. Poste­ri­or­ment, l’acti­vista ebrenc reprendrà l’iti­ne­rari fins a Brus­sel·les, on diu que pre­veu que­dar-se “inde­fi­ni­da­ment” davant de l’euro­cam­bra fins que s’aten­guin les rei­vin­di­ca­ci­ons de la ini­ci­a­tiva. Rai López fa una crida a acom­pa­nyar-lo per trams o durant tot l’iti­ne­rari i ja avança que no estarà sol.