POLÍTICA
BARCELONA - 15 març 2019 2.00 h

Presidència nega factures pendents pel referèndum

 L’exsecretària de serveis sosté que hi ha una despesa compromesa, però no amb Unipost ni amb la CCMA

M.P - BARCELONA

L’exdi­rec­tora de ser­veis del Depar­ta­ment de la Pre­sidència Teresa Pro­hias va decla­rar ahir al Suprem que no hi ha cap “com­promís de des­pesa” ni amb Uni­post ni amb la Cor­po­ració Cata­lana de Mit­jans Audi­o­vi­su­als (CCMA) en relació amb el referèndum de l’1-O, perquè no hi havia cap “expe­di­ent de con­trac­tació”. Hi va afe­gir que res es podia fer fora del cir­cuit i que des del 15 de setem­bre del 2017 la Gene­ra­li­tat tenia els comp­tes inter­vin­guts.

Pel que fa a la cam­pa­nya Civisme, va recor­dar que va que­dar “deserta” i que només hi havia un expe­di­ent de con­trac­tació per a la inserció en mit­jans, que es va fer amb “mit­jans pro­pis”. Pro­hias va des­vin­cu­lar aquesta cam­pa­nya de l’anunci de les vies del tren que es va eme­tre a la CCMA. Hi va afe­gir que la cam­pa­nya del regis­tre de cata­lans a l’exte­rior es va fac­tu­rar, però no abo­nar. En con­cret, l’actual direc­tora de ser­veis de Polítiques Digi­tals va adme­tre que aquesta des­pesa “està com­pro­mesa”, però que els ser­veis jurídics van sus­pen­dre el paga­ment en saber que el jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona inves­ti­gava la cam­pa­nya.

La fis­ca­lia cal­cula la fac­tura d’Uni­post en uns 240.000 euros. Pro­hias va dir que en va tenir conei­xe­ment en anar a decla­rar a la Guàrdia Civil, i que després va com­pro­var que Uni­post era l’adju­di­catària d’un con­veni marc amb Pre­sidència i van fer dos con­trac­tes: un per 6.000 euros i un altre de 12.000, per a “ser­veis postals habi­tu­als”. Pel que fa a la CCMA, li reclama dues fac­tu­res de 93.179 i 184.624, des­co­ber­tes el 2018.