POLÍTICA
15 abril 2019 7.52 h

El segon de Baena i més de seixanta policies espanyols declaren aquesta setmana

 Fonts jurídiques preveuen que el judici s’allargui fins a principis o mitjans de juny i situen la sentència per després de l’estiu

ACN

El secre­tari dels ates­tats de la Guàrdia Civil (TIP N29100C) i número dos del tinent coro­nel Daniel Baena, cap de la poli­cia judi­cial a Cata­lu­nya i ins­truc­tor d’aquests infor­mes, obrirà les decla­ra­ci­ons de tes­ti­mo­nis aquesta set­mana al judici de l’1-O que se cele­bra al Tri­bu­nal Suprem. El número dos del tinent coro­nel havia de decla­rar el pas­sat 26 de març, el mateix dia que ho va fer Baena, però el seu tes­ti­moni es va ajor­nar per una “indis­po­sició”. Aquest tes­ti­moni obrirà una set­mana al Suprem –amb ses­si­ons dilluns, dimarts i dime­cres per la Set­mana Santa- que tor­narà a estar mar­cada per decla­ra­ci­ons de mem­bres de la Poli­cia Naci­o­nal en relació a les seves actu­a­ci­ons l’1-O. Estan citats més de 60 entre els tres dies. Fonts jurídiques pre­ve­uen que el judici s’allar­gui fins a prin­ci­pis o mit­jans de juny i situen la sentència per després de l’estiu.

El pri­mer a decla­rar aquesta set­mana serà el secre­tari dels ates­tats ins­truïts pel tinent coro­nal Daniel Baena, que va pro­ta­go­nit­zar una llarga decla­ració al Suprem el pas­sat 26 de març. Es tracta dels ates­tats que, en bona part, han estat la base de les que­re­lles con­tra els líders inde­pen­den­tis­tes, tot i que, durant la decla­ració del tinent coro­nel, el pre­si­dent del tri­bu­nal, Manuel Marc­hena, els va treure “cap mena de rellevància” a l’hora de dic­tar sentència.

Segons va dir Marc­hena el 26 de març, aquells infor­mes con­te­nien “valo­ra­ci­ons indiciàries” per als pri­mers moments de la inves­ti­gació, però va dei­xar clar que el judici “comença a par­tir dels escrits d’acu­sació”. Per això, va qua­li­fi­car “d’estèril” que les defen­ses inten­tes­sin “neu­tra­lit­zar” o mos­trar con­tra­dic­ci­ons en els indi­cis reco­pi­lats pel cap de la poli­cia judi­cial a Cata­lu­nya.

Més de sei­xanta poli­cies

A més de la decla­ració del secre­tari dels ates­tats de la Guàrdia Civil, per aquesta set­mana està pre­vist con­ti­nuar amb els tes­ti­mo­nis de poli­cies naci­o­nals que van par­ti­ci­par en dife­rents actu­a­ci­ons arreu de Cata­lu­nya l’1-O. Per dilluns, dimarts i dime­cres, estan pre­vis­tes les decla­ra­ci­ons de més de sei­xanta poli­cies, dema­nats per la fis­ca­lia i l’advo­ca­cia de l’Estat.

Segons recull la inter­lo­cutòria d’admissió de pro­ves, es tracta d’agents que van par­ti­ci­par en actu­a­ci­ons l’1-O a cen­tres elec­to­rals de Bar­ce­lona, con­cre­ta­ment en col·legis com l’Escola Medi­terrània, l’Escola Este, l’IES Joan Fus­ter, l’Escola Ramon Llull o l’Escola Pia de Sant Antoni. També decla­ra­ran poli­cies que van actuar a la ciu­tat de Tar­ra­gona, com ara al Cen­tre Cívic Camp­clar, l’Ins­ti­tut Tor­re­forta o l’Ins­ti­tut Compte Rius.

Altres agents decla­ra­ran com a tes­ti­mo­nis per actu­a­ci­ons en col·legis de Girona, com ara a l’Escola Verd o a l’Escola Dal­mau Car­les, i altres ho faran pels dis­po­si­tius a Lleida, com a ara a l’Escola Ofi­cial d’Idi­o­mes de la ciu­tat, el CAP Cap­pont, l’Ins­ti­tut Capar­re­lla, el cen­tre cívic de la Mari­ola o bé per una con­cen­tració davant d’una comis­sa­ria de la Poli­cia Naci­o­nal. També decla­rarà un guàrdia civil per una actu­ació a Dos­rius.

Judici fins al juny

Fonts jurídiques pre­ve­uen que el judici s’allar­gui fins a prin­ci­pis o mit­jans de juny. Ja fa set­ma­nes que s’estan por­tant a terme les decla­ra­ci­ons de tes­ti­mo­nis –n’hi ha pre­vis­tos uns 500-, i poste­ri­or­ment arri­ba­ran les fases peri­ci­als i docu­men­tals, abans de la pre­sen­tació dels infor­mes de les parts, que podria durar una set­mana. Amb aquesta pre­visió, doncs, les matei­xes fonts apun­ten que la sentència arribi després de l’estiu, als mesos de setem­bre o octu­bre.