POLÍTICA
BARCELONA - 15 abril 2019 8.00 h

Observadors internacionals creuen que el Tribunal “tendeix” a escoltar només el relat de violència de les acusacions

 Internacional Trial Watch destaca la negativa de Marchena d’acceptar preguntes sobre els drets que exercia la ciutadania davant els centres de votació

ACN - BARCELONA

Els obser­va­dors inter­na­ci­o­nals del judici de l’1-O han des­ta­cat que durant la novena set­mana del judici, en què sobre­tot han tes­ti­fi­cat fun­ci­o­na­ris de les for­ces poli­ci­als, el Tri­bu­nal “ten­deix” a escol­tar ’’única­ment’’ el relat de la violència al·legat per les acu­sa­ci­ons i que se sus­tenta en les decla­ra­ci­ons dels agents de la poli­cia espa­nyola i la Guàrdia Civil. Des de Inter­na­ci­o­nal Trial Watch es cri­tica la nega­tiva del pre­si­dent de la Sala d’accep­tar pre­gun­tes sobre si la ciu­ta­da­nia reu­nida als cen­tres de votació exer­cia legítima­ment els seus drets fona­men­tals. Pels obser­va­dors, així es demos­tra una con­cepció “molt res­tric­tiva” de l’exer­cici cons­ti­tu­ci­o­nal del dret de reunió que com­par­tei­xen les acu­sa­ci­ons en la causa.

Mostra la imatge al TwitterMostra la imatge al TwitterMostra la imatge al Twitter

Valoracions del Judici 1O (Setmana 9) 👇🏽

➡️Es manté la limitació per part del President de la Sala de confrontar als testimonis amb imatges vídeo gràfiques o l'exhibició de documentació admesa com a prova en el procés, amb les conseqüències advertides en setmanes anteriors.

41 persones estan parlant sobre això

En aquest sen­tit, per aquest grup d’obser­va­dors, els tes­ti­mo­nis de la dar­rera set­mana han seguit insis­tint en el caràcter valo­ra­tiu de con­cep­tes repe­tits com “hos­ti­li­tat”, “por”, “tumult” o “bar­ri­ca­des huma­nes”. De la mateixa manera que ja van afir­mar la set­mana ante­rior, Inter­na­ci­o­nal Trial Watch con­si­de­ren que aquests valo­ra­ci­ons “sub­jec­ti­ves” que no rela­ci­o­nen els acu­sats amb els fets impu­tats sinó que ser­vei­xen per cons­truir “arti­fi­ci­al­ment” un relat de violència. Pels obser­va­dors també demos­tren una con­cepció “molt res­tric­tiva” de l’exer­cici cons­ti­tu­ci­o­nal del dret de reunió que com­par­tei­xen les acu­sa­ci­ons en la causa.

Segons el grup d’obser­va­dors, amb les decla­ra­ci­ons dels poli­cies se segueix cons­ta­tant una manca de pro­por­ci­o­na­li­tat entre les pro­ves i els càrrecs que busca l’acu­sació.

Els obser­va­dors també han cri­ti­cat que es man­tin­gui la limi­tació de con­fron­tar els tes­ti­mo­nis amb imat­ges de vídeo o altres pro­ves perquè con­si­de­ren que així s’impe­deix que “aflo­rin” pos­si­bles con­tra­dic­ci­ons i per tant, té efec­tes “direc­tes” sobre la valo­ració de la prova per part del Tri­bu­nal. Pels obser­va­dors, aquest fet difi­culta la tasca de les defen­ses a fi d’evi­den­ciar la cre­di­bi­li­tat dels tes­ti­mo­nis. Pel grup, la visu­a­lit­zació a poste­ri­ori els farà per­dre “capa­ci­tat pro­batòria” ja que esta­ran des­con­tex­tu­a­lit­zats del moment en què els tes­ti­mo­nis els situen en el temps i en l’espai. Segons els obser­va­dors, aquest efecte hau­ria de ser tin­gut en compte perquè des d’una pers­pec­tiva cons­ti­tu­ci­o­nal i del prin­cipi de major eficàcia dels drets, con­si­de­ren, que l’intèrpret està obli­gat a afa­vo­rir la que pos­si­bi­liti un exer­cir més ple dels matei­xos sota pena d’incórrer en la seva vul­ne­ració, en aquest cas, del dret de defensa.

Per Inter­na­ci­o­nal Trial Watch, també és pre­o­cu­pant que no es garan­teix les garan­ties d’inco­mu­ni­cació dels tes­ti­mo­nis entre si, que és “ine­xis­tent” ja que tots han pogut escol­tar i veure les decla­ra­ci­ons dels ante­ri­ors. Pels obser­va­dors és un “afe­git” a la tasca de les defen­ses que merei­xe­ria ampliar con­tra­dicció i poder veri­fi­car la seva cre­di­bi­li­tat.

D’altra banda, els obser­va­dors també cri­ti­quen que les parts seguei­xen sense conèixer el calen­dari com­plet del judici, ni l’ordre dels tes­ti­mo­nis, un fet que con­si­dera que entor­peix la pre­pa­ració dels inter­ro­ga­to­ris, amb un “debi­li­ta­ment” a l’exer­cici del dret de defensa.