OPINIÓ
15 abril 2019 2.00 h

DE REÜLL

Persecució total

ANNA PUIG
Ara són els bom­bers els que estan en el punt de mira de la repressió

La per­se­cució és abso­luta, en tots els àmbits i governi qui governi a l’Estat. Polítics, poli­cies, acti­vis­tes, mem­bres dels CDR, mes­tres, ciu­ta­dans anònims... i els dar­rers han estat els bom­bers. Un jut­jat inves­tiga un supo­sat acte de pro­testa que van rea­lit­zar mem­bres d’aquest cos d’emergències davant la comandància de la Guàrdia Civil de Girona l’endemà del referèndum. Segons va rela­tar un guàrdia civil en el judici del procés, els bom­bers hau­rien pas­sat per davant la comandància fent sonar les sire­nes dels cami­ons, pro­fe­rint insults i exhi­bint pan­car­tes a favor del referèndum. Curi­o­sa­ment, després del tes­ti­moni al judici, tenim notícies d’aquesta inves­ti­gació pel que es con­si­dera un delicte de mal­ver­sació (per la des­pesa de la gaso­lina dels vehi­cles ofi­ci­als) i aban­do­na­ment del lloc de tre­ball. Fins i tot és sor­pre­nent que no hagi estat fins ara que la maquinària repres­sora hagi posat en el punt de mira els bom­bers, un cos molt sig­ni­fi­cat amb la mobi­lit­zació ciu­ta­dana i que va tenir un paper molt actiu en la jor­nada del referèndum i en els dies poste­ri­ors. Però per l’Estat mai és tard. Estem par­lant d’uns fets que van pas­sar fa més d’un any i mig. Però això no és un pro­blema. La qüestió és inten­tar esten­dre una sen­sació de por arreu i coac­ci­o­nar en tots els àmbits. Encara no han entès que amb l’1-O la història va can­viar i la repressió ja no espanta. Aquest país s’ha enva­len­tit d’una manera que no saben com atu­rar.