OPINIÓ
JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT - 15 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Les batalles de Barcelona

JOAN RUEDA - JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT
“A la lluita entre inde­pen­den­tis­tes i cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes se n’hi suma una d’igual de cru­enta, la que es bat dins del bloc

Encara que sem­bli que no, encara en falta molt per a les elec­ci­ons muni­ci­pals del 26 de maig. I en falta molt perquè el ritme de la política cata­lana és frenètic, a banda del judici de l’1-O, abans de les muni­ci­pals hi ha unes esta­tals. Al llarg d’aquests 40 anys d’ajun­ta­ments democràtics ha que­dat prou clar que els ciu­ta­dans són prou madurs per votar dife­rent en cada elecció i per valo­rar, en unes muni­ci­pals, els lide­rat­ges i la feina feta. Ara, també és cert que en la situ­ació de pola­rit­zació que viu la política cata­lana això serà més com­pli­cat, com els està sent com­pli­cat als can­di­dats a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, per exem­ple, par­lar només de pro­pos­tes de ciu­tat. I no només això: els resul­tats de les gene­rals o, més ben dit, els mals resul­tats de qui els pateixi, poden abo­car un tant per cent d’elec­tors a pen­sar més en el vot útil, en dinàmica de blocs, que en el can­di­dat muni­ci­pal.

En aquesta pre­cam­pa­nya, però, ja queda clar que l’ano­me­nada bata­lla de Bar­ce­lona són, en rea­li­tat, dues. La pri­mera és òbvia: entre els dos blocs, els inde­pen­den­tis­tes i els cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes. La segona, però, és dins els matei­xos blocs, no per l’hege­mo­nia, impos­si­ble, però sí per la victòria que els col·loqui en una situ­ació d’avan­tatge per nego­ciar. Els pri­mers sumen, per pri­mer cop, qua­tre can­di­da­tu­res, cosa que repre­senta, d’entrada, un perill. A JxCat, ERC i la CUP s’hi ha sumat Bar­ce­lona és Capi­tal. I el perill és que si alguna de les can­di­da­tu­res es queda a poc del 5% i no pot entrar a l’Ajun­ta­ment, aquest bloc perdrà regi­dors. De fet, el mateix els pot pas­sar als cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes. A Cs –la pla­ta­forma de Manuel Valls–, el PSC i el PP s’hi pot sumar Vox. En aquest cas, però, el risc és més que el PP es quedi prop del 5% ja que Vox, a hores d’ara, és bas­tant més lluny. En aquest camp la lluita és prou cru­enta ja que tant Cs com el PP ata­quen el PSC per haver gover­nat amb Colau. I Colau? Doncs, al mig dels dos blocs, cosa que, d’entrada, sem­bla­ria bona però que no és clar que ho sigui, i menys si es parla poc de Bar­ce­lona i la dis­cussió del model de ciu­tat és, de fet, la ter­cera i menys impor­tant bata­lla en aquests moments.