OPINIÓ
15 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Kosova comença als Pirineus

JOFRE LLOMBART
Espa­nya nega l’existència de Kosova perquè va néixer d’una DUI que el Tri­bu­nal de la Haia va decla­rar legal

La diplomàcia espor­tiva acos­tuma a acon­se­guir petits mira­cles. En situ­a­ci­ons de màxima tensió, l’esport –par­ti­cu­lar­ment l’olímpic– ha ser­vit per deses­ca­lar-les i fins i tot per ini­ciar fases de des­glaç que més tard han desem­bo­cat en acords més con­so­li­dats. Un dels casos més recents és el de les Corees que als últims Jocs d’Hivern van par­ti­ci­par sota una ban­dera uni­fi­cada. La qüestió és que el Comitè Olímpic Inter­na­ci­o­nal li ha dit a Espa­nya que si no reco­neix Kosova com a estat inde­pen­dent no podrà aco­llir més esde­ve­ni­ments espor­tius d’àmbit inter­na­ci­o­nal. El Comitè Olímpic Espa­nyol s’ha afa­nyat a posar-se del cos­tat del COI i li reclama al govern de Pedro Sánchez que pro­ce­deixi a reconèixer el país balcànic perquè l’esport espa­nyol en pot que­dar res­sen­tit durant anys. De moment però, Espa­nya con­ti­nua sense adme­tre l’existència de Kosova mal­grat que 111 estats ja ho han fet, entre ells quasi tots els de la UE i els Estats Units. I d’una manera implícita fins i tot ho ha fet Sèrbia com a con­dició prèvia per nego­ciar una pos­si­ble entrada a aquesta Unió Euro­pea.

No és cap secret asse­nya­lar que la nega­tiva espa­nyola s’explica per les reper­cus­si­ons que podria tenir accep­tar un país sor­git d’una decla­ració uni­la­te­ral d’inde­pendència que el Tri­bu­nal de la Haia va decla­rar legal. El cas és que aquesta posició espa­nyola podria fer anar en orris la can­di­da­tura dels Jocs d’Hivern Bar­ce­lona-Piri­neus plan­te­jada ini­ci­al­ment per al 2032 i que compta amb l’aval tècnic del COI. Para­do­xal­ment, els que acu­sa­ven l’inde­pen­den­tisme de fer per­dre opor­tu­ni­tats per a Cata­lu­nya ara podrien, amb el seu blo­queig, allu­nyar la mare de tots els pro­jec­tes: uns jocs olímpics. Amb tot el que això com­porta de pèrdua de llocs de tre­ball, impacte inter­na­ci­o­nal nega­tiu i eva­po­ració de bene­fi­cis per al ter­ri­tori. I tot ple­gat seria culpa del naci­o­na­lisme; en aquest cas i nítida­ment de l’espa­nyol.