POLÍTICA
16 gener 2019 8.47 h

La policia espanyola deté els alcaldes de Verges i Celrà per “desordres públics”

 També han estat detinguts quatre membres dels CDR

 Impedeixen l’advocat Benet Salellas d’accedir a la comissaria pel fet de parlar català

REDACCIÓ

La Poli­cia Naci­o­nal espa­nyola ha detin­gut aquest dime­cres per “desor­dres públics” els alcal­des de Ver­ges, Ignasi Saba­ter (CUP)i Celrà Dani Cor­nellà (CUP). També han estat detin­guts qua­tre mem­bres dels CDR.L’advo­cat Benet Sale­llas denun­cia a Rac1 que no l’han dei­xat entrar a la comis­sa­ria de la poli­cia espa­nyola de Girona pel fet de par­lar català. S’hi ha pre­sen­tat per assis­tir els detin­guts.

Fonts de la Poli­cia espa­nyola han con­fir­mat a l’ACN que hi ha una ope­ració poli­cial per aquest motiu a Girona i a algun altre muni­cipi de la demar­cació. L’advo­cat de Saba­ter, Benet Sale­llas, ha expli­cat a Cata­lu­nya Ràdio que l’esta­ven espe­rant quan ha sor­tit de casa a pri­mera hora del matí, cap a dos quarts de vuit. Segons ha dit, l’han detin­gut per desor­dres públics tot i que des­co­neix per quins fets con­crets. Sale­llas ha apun­tat que hi ha hagut un “estira i arronsa” amb alguns veïns que han pro­tes­tat per la detenció. Els CDR ja han con­vo­cat una con­cen­tració de pro­testa a les 9 hores a la comis­sa­ria de Girona i asse­gu­ren que hi ha dos detin­guts.

L’ope­ració està tute­lada pel jut­jat d’ins­trucció número 4 de Girona i la porta a terme la Bri­gada Pro­vin­cial d’Infor­mació de Bar­ce­lona de la Poli­cia Naci­o­nal i la Comis­sa­ria Gene­ral d’Infor­mació