POLÍTICA
BARCELONA / MADRID - 16 gener 2019 2.00 h

Nou intent de diàleg d’Artadi i Aragonès amb Calvo, a Madrid

 Volen fixar un calendari de treball i li plantejaran crear una taula negociadora amb mediació per a futures reunions

 La Moncloa es nega a barrejar el pressupost amb cap mesa política paral·lela

J. ALEMANY / D. PORTABELLA - BARCELONA / MADRID

Hi haurà segona reunió de tre­ball entre la Gene­ra­li­tat i La Mon­cloa, demà a Madrid, entre el vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès; la con­se­llera de Pre­sidència, Elsa Artadi, i la vice­pre­si­denta espa­nyola, Car­men Calvo. Però només serà una prèvia de les que puguin arri­bar en un futur, si s’escau, per tro­bar una solució política a les deman­des de Cata­lu­nya. Artadi va con­fir­mar ahir que l’objec­tiu de la tro­bada és fixar “mètode i regu­la­ri­tat” per a futu­res tro­ba­des, que també per­me­tin retre comp­tes a la ciu­ta­da­nia del que s’està par­lant.

La cita ser­virà per donar con­tinuïtat a la reunió del 20 de desem­bre pas­sat, per veure on són “els esculls” i per “pas­sar de la retòrica del diàleg a un diàleg efec­tiu”. Com que no hi ha ordre del dia, el govern català té els seus plans per expo­sar, però es fa difícil que el govern de Madrid els accepti, ja que inclo­uen més nego­ci­a­dors en pro­pe­res reu­ni­ons i que hi hagi la presència d’un o més medi­a­dors, “actius o pas­sius”, sense interes­sos en cap de les dues ban­des, però que tin­guin el seu reco­nei­xe­ment.

Des de La Mon­cloa, la vice­pre­si­denta Car­men Calvo va voler negar qual­se­vol excep­ci­o­na­li­tat de la cita i la va emmar­car en la “nor­ma­li­tat habi­tual”, amb la diferència que en aquesta ocasió la minis­tra Merit­xell Batet no l’acom­pa­nyarà perquè té un viatge a les Canàries com a titu­lar de Política Ter­ri­to­rial. “L’única espe­ci­fi­ci­tat que té és que des de la Decla­ració de Pedral­bes, amb la visita del pre­si­dent Sánchez al pre­si­dent Torra, vam acor­dar veure’ns al gener, i al gener ens veiem”, expli­cava Calvo. El que Calvo no accepta és obrir una mesa de diàleg paral·lela sobre el futur polític i la repressió. “Per al govern, els pres­su­pos­tos no tenen res a veure amb cap altra cir­cumstància sobre la qual els par­tits inde­pen­den­tis­tes pre­nen posició cada dia; els pres­su­pos­tos posen xifres a les pre­o­cu­pa­ci­ons i als pro­ble­mes, també de Cata­lu­nya”, remar­cava Calvo als dos visi­tants de demà. De fet, la demanda d’una comissió bila­te­ral amb agents neu­trals des de Cata­lu­nya no és nova i el dar­rer a plan­te­jar-la va ser Car­les Puig­de­mont, dilluns des de Water­loo, si real­ment Sánchez volia el suport en els comp­tes. El PDe­CAT i ERC, i el mateix govern, fa mesos que fan la petició, amb diver­ses fórmu­les, inclosa una cimera de governs que La Mon­cloa ja va des­car­tar al seu moment. Ahir la minis­tra d’Hisenda, María Jesús Mon­tero, rei­te­rava que no s’asseu­ran a deba­tre qüesti­ons que no figu­ren en el seu “marc cons­ti­tu­ci­o­nal o que no estan en cap tipus de regu­lació nor­ma­tiva”.

El nus polític no resolt, però, con­ti­nua pre­sent. “A ningú se li escapa que tenim una situ­ació a Cata­lu­nya que ens pre­o­cupa i aquest govern es dis­posa a donar tran­quil·litat i con­vivència a aquest país davant una crisi per a la qual neces­si­tem, amb molta intel·ligència, tro­bar una sor­tida”, adme­tia Calvo.

El con­text de la cita és molt dife­rent de l’ambi­ent de des­glaç del desem­bre i el calen­dari és enve­ri­nat: Sánchez neces­sita que ERC i el PDe­CAT no votin cap esmena a la tota­li­tat –del PP o de Cs– en la votació clau dels comp­tes el 13 de febrer al Congrés i con­fia fins i tot que ni tan sols en regis­trin una de pròpia abans del dia límit del 8 de febrer –després es podria reti­rar a última hora–, en ple inici del judici als pre­sos. Artadi no va entrar a valo­rar gaire els números, però sí que va des­ta­car que des de la Gene­ra­li­tat i els par­tits a Madrid sem­bla que vagin “encar­ri­lats en la mateixa direcció”. Va coin­ci­dir a valo­rar que no com­plei­xen les inver­si­ons de l’Esta­tut des del 2008 i va enviar el mis­satge que les par­ti­des d’incom­pli­ments es poden exe­cu­tar a través d’altres meca­nis­mes, com ja va pas­sar amb l’apro­vació per decret de la pujada del salari mínim.

Citació del PP a Sánchez

El PP, al seu torn, endu­ria el to a l’opo­sició regis­trant ahir la petició de fer un ple extra­or­di­nari al Senat, en el qual té majo­ria abso­luta, perquè Sánchez ense­nyi el docu­ment de 21 punts que li va entre­gar Torra abans de tra­mi­tar els pres­su­pos­tos i expli­qui si l’atendrà. Sánchez ja va dir el 28 de desem­bre que menys­te­nia el paper i que el veia com un “monòleg” de Torra, perquè li recla­mava punts “fora de la Cons­ti­tució” com ara el dret a deci­dir i una medi­ació inter­na­ci­o­nal.

LES FRASES

Aquest ens negociador entre governs és coherent amb el que vam dir el 20 de desembre
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Ens veurem amb la normalitat habitual. El govern es disposa a donar tranquil·litat i convivència al país
Carmen Calvo
VICEPRESIDENTA ESPANYOLA