POLÍTICA
BARCELONA - 16 gener 2019 2.00 h

Torra insta els Estats Units a protegir l’autodeterminació

 En una conferència al californià Martin Luther King Institute, veu en la pressió internacional l’única manera de fer seure a negociar l’Estat

 El cònsol espanyol pren la paraula i el president li replica

Ò.P.J - BARCELONA

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va ins­tar dilluns a la nit, a la tarda hora local, la comu­ni­tat inter­na­ci­o­nal a “actuar amb urgència abans que sigui massa tard” i “com­pro­me­tre’s” en una medi­ació que per­meti al poble català el reco­nei­xe­ment “eficaç” del seu dret a l’auto­de­ter­mi­nació, en una con­ferència davant més d’un cen­te­nar d’estu­di­ants i pro­fes­sors al Mar­tin Lut­her King Ins­ti­tute de la Uni­ver­si­tat de Stan­ford, a Califòrnia, on va arri­bar con­vi­dat pel seu direc­tor fun­da­dor, Clay­borne Car­son. “Només el poder de la pressió inter­na­ci­o­nal forçarà l’Estat espa­nyol a seure en una taula a nego­ciar”, inci­dia, abans de pro­nos­ti­car que l’opinió pública exte­rior serà “cru­cial” els pròxims mesos.

El pre­si­dent va dema­nar que el món occi­den­tal “no per­meti” la “supressió per la força” d’un movi­ment democràtic com l’inde­pen­den­tisme català. “Tole­rant mètodes auto­ri­ta­ris només es refor­cen estats auto­ri­ta­ris”, reblava, per recor­dar que, men­tre hi hagi pre­sos i exi­li­ats i es con­tinuïn negant els drets dels cata­lans, s’estarà donant via lliure als països auto­ri­ta­ris per “jus­ti­fi­car la repressió” sobre les seves mino­ries naci­o­nals. Per això mateix va ins­tar els Estats Units a “pro­te­gir” les peti­tes naci­ons i el seu dret a l’auto­de­ter­mi­nació, que pre­ci­sa­ment va ser posat en el pri­mer pla inter­na­ci­o­nal ara fa un segle pel seu pre­si­dent Woo­drow Wil­son. Segons Torra, en temps de “crei­xents” auto­ri­ta­ris­mes, defen­sar això per a Cata­lu­nya “és una causa d’interès geo­polític per a Amèrica i per a tot Occi­dent”. Encara més, situ­ava el català com un “exem­ple” de com resol­dre un con­flicte històric de manera democràtica. “Serà un esforç per pro­moure un món més democràtic, més ame­ricà”, picava l’ullet, abans de refer­mar el seu com­promís amb la lluita “no vio­lenta”, també amb vista als judi­cis de l’1-O i inde­pen­dent­ment de la repressió que apli­qui l’Estat, al qual va dema­nar que escolti orga­nit­za­ci­ons com ara Amnis­tia Inter­na­ci­o­nal o l’Orga­nit­zació Mun­dial con­tra la Tor­tura, a més de les ins­ti­tu­ci­ons acadèmiques cana­den­ques i ame­ri­ca­nes de ciència política, que han fet peti­ci­ons de lli­ber­tat per als pre­sos polítics. “Ja en tenim prou de cri­mi­na­lit­zació d’un movi­ment pacífic”, excla­mava, abans de rep­tar Espa­nya a dei­xar que els cata­lans deci­dei­xin el seu futur “sense gent a la presó, gent a l’exili ni ame­na­ces”. “Estem espe­rançats amb les idees ame­ri­ca­nes i occi­den­tals de lli­ber­tats, ober­tura econòmica i social i en la defensa dels drets civils. Totes aques­tes idees seran jut­ja­des durant el judici”, refle­xi­o­nava al final.

En aca­bar la xer­rada, el cònsol gene­ral de l’Estat a San Fran­cisco, Diego Muñiz, va pren­dre la paraula per repli­car que la Cons­ti­tució “no pre­veu” cap referèndum d’inde­pendència i recor­dar que el govern soci­a­lista “vol obrir un diàleg sota la llei espa­nyola”. A més, va pre­gun­tar al pre­si­dent com explica que la decla­ració d’inde­pendència del 27-O “no rebés cap reco­nei­xe­ment inter­na­ci­o­nal”, després que els orga­nit­za­dors, que l’havien con­vi­dat a assis­tir-hi, el fes­sin desis­tir de con­ti­nuar el dis­curs.Torra li va recor­dar l’existència d’una legis­lació inter­na­ci­o­nal per sobre de l’esta­tal i li va retreure la repressió poli­cial de l’1-O (“És aquesta la solució?, es pre­gun­tava), a més del fet que l’exèrcit sigui “el garant” de la uni­tat de l’Estat, i no la mateixa democràcia. A més, lamen­tava que la res­posta a la petició d’un referèndum sigui sem­pre que la llei no ho per­met. “Si vols tro­bar una solució, la política és la via”, tan­cava.

Cs i el PP van cri­ti­car ahir el “tour de les men­ti­des” de Torra aquests dies als EUA, que veuen “cada cop més insig­ni­fi­cant i irre­lle­vant”, i que atribuïen “més a la política de ges­tos que a la inter­na­ci­o­na­lit­zació”, i van avançar que pre­gun­ta­ran pel cost del viatge, qui l’ha acom­pa­nyat i qui­nes acti­vi­tats hi fa.


POLÍTICA
16 gener 2019 7.09 h

El president Torra “seguirà viatjant amb més ganes” per denunciar el judici de l’1-O

 El president de la Generalitat celebra haver traslladat als EUA la preocupació per la situació política catalana

 Es reuneix amb companyies americanes que duplicaran les plantilles a les seves seus catalanes

ACN

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha asse­gu­rat aquest dimarts que amb l’inici del judici de l’1-O “seguirà viat­jant amb més ganes” per denun­ciar que el pro­ce­di­ment “no ha comp­tat amb cap garan­tia”. Des dels EUA, el cap del Govern ha res­post així a les crítiques de Cs i PPC que han cri­ti­cat la gira del pre­si­dent català. En con­cret, la for­mació taronja l’ha tit­llat de “tour de men­ti­des” i els popu­lars han dit que “no inter­na­ci­o­na­litza res”. Al marge de la vocació econòmica, Torra ha recor­dat que la ruta ha ser­vit per “tras­lla­dar la situ­ació política del país” en con­si­de­rar que és una “tasca” del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat “expli­car pel món” el que suc­ce­eix a Cata­lu­nya.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat viatja aquest dimarts a la nit a Was­hing­ton on dime­cres té pre­vist reu­nir-se amb dife­rents con­gres­sis­tes nord-ame­ri­cans, amb líders de movi­ments sobre drets civils i amb el pre­si­dent del PEN nord-ame­ricà. La tro­bada amb aquest club d’escrip­tors arriba després que hagin denun­ciat la “res­tricció inac­cep­ta­ble de la lli­ber­tat d’expressió pacífica” de l’Estat espa­nyol.

Torra cele­bra a Sili­con Valley que Cata­lu­nya es “con­ver­teixi” en un “refe­rent mun­dial” de les empre­ses tec­nològiques

Torra, ha cele­brat aquest dimarts que Cata­lu­nya es “con­ver­teixi” en un “refe­rent mun­dial” i en una zona “pri­o­ritària” per les empre­ses tec­nològiques. Després de diver­ses reu­ni­ons amb direc­tius a Sili­con Valley, el cap del Govern ha aplau­dit la volun­tat de les com­pa­nyies de “dupli­car i tri­pli­car” les seves plan­ti­lles esta­bler­tes en seus cata­la­nes. En con­cret, l’empresa del sec­tor dels vide­o­jocs Sco­pely pre­veu doblar els seus tre­ba­lla­dors fins als 120 men­tre que Mono­lit­hic Power Sys­tems estima tri­pli­car els emple­ats el 2020. De fet, la con­se­llera d’Empresa, Àngels Chacón, ha expli­cat que el sec­tor dels vide­o­jocs ha supo­sat entre 2014 i 2018 una inversió estran­gera a Cata­lu­nya de 36,7 MEUR amb la cre­ació de 502 llocs de tre­ball.

En el marc del viatge als EUA, Torra ha fet diver­ses reu­ni­ons de tre­ball amb empre­ses de Sili­con Valley com Mono­lit­hic Power Sys­tems (MPS), espe­ci­a­lit­zada en la pro­ducció de solu­ci­ons de semi­con­duc­tors de potència, que té ubi­cat a Cata­lu­nya el seu cen­tre d’inno­vació més gran d’Europa.

Enric rodríguez, res­pon­sa­ble de la seu cata­lana d’aquesta com­pa­nyia, ha asse­gu­rat que la presència de cen­tres uni­ver­si­ta­ris i de recerca “molt potents” va ser un dels ele­ments clau perquè MPS decidís apos­tar per Cata­lu­nya. “Estem tre­ba­llant amb tots aquests actors i per nosal­tres és estratègic seguir crei­xent a Bar­ce­lona per crear nous pro­duc­tes d’alt valor”, ha apun­tat.

El pre­si­dent Torra també ha cone­gut els pro­jec­tes d’SRI Inter­na­ti­o­nal, un cen­tre de recerca inde­pen­dent i sense ànim de lucre, amb seu a Menlo Park, que tre­ba­lla per apro­par la R+D del labo­ra­tori al mer­cat.

La con­se­llera d’Empresa, Àngels Chacón, ha cele­brat que la rea­li­tat empre­sa­rial de Cata­lu­nya i els seus actius “esti­guin situ­ats en el radar de les inver­si­ons”. “No només ens interessa gene­rar siner­gies sinó apren­dre més alhora de crear atracció d’inver­si­ons”, ha con­cre­tat. “Cre­iem que és molt impor­tant aquesta inter­con­nexió”, ha conclòs.

Per la seva banda, el cap d’ope­ra­ci­ons de Sco­pley a Bar­ce­lona, Pere Tor­rents, ha expli­cat que la com­pa­nyia que tenen ins­tal·lada a Bar­ce­lona i que dupli­carà la plan­ti­lla “s’hi va implan­tar per una qüestió de talent” i que des de la capi­tal cata­lana es pot “atreure talent d’arreu d’Europa”. Amb tot, ha cele­brat l’existència de per­fils pro­fes­si­o­nals “molt ben for­mats que es tra­du­ei­xen en un bon pro­ducte”. També ha con­fir­mat que la seva empresa està aju­dant a “repa­triar talent” cap a Bar­ce­lona.

Fun­dada el 2011, Sco­pely, amb seu a Los Ange­les i socis a 8 països, crea i desen­vo­lupa jocs per a mòbils com Star Trek Fleet Com­mand, Loo­ney Tunes World of May­hem i Walking Dead: Road to Sur­vi­val. A Bar­ce­lona, l’empresa ha par­ti­ci­pat en esde­ve­ni­ments com el Mobile World Con­gress 4YFN i el saló Bar­ce­lona Games World.

Segons dades faci­li­ta­des per la con­se­lle­ria d’Empresa, els Estats Units són un dels països que encapçalen el rànquing d’empre­ses estran­ge­res esta­bler­tes a Cata­lu­nya. Segons ACCIÓ, l’agència per a la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’empresa de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya, actu­al­ment hi ha 8.642 empre­ses estran­ge­res esta­bler­tes a Cata­lu­nya, que pro­ve­nen d’Ale­ma­nya (13%), Estats Units (12%), França (12%), Itàlia (9%), Països Bai­xos (8%) i Regne Unit (8%).