OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 16 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Ni diàleg ni pressupostos

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Segur que Sánchez vol que els inde­pen­den­tis­tes li apro­vin els comp­tes? Segur?

Una taula bila­te­ral de diàleg, una pro­posta de medi­ació neu­tral i garan­ties del com­pli­ment de les pro­me­ses inclo­ses en els pres­su­pos­tos. Són les tres con­di­ci­ons, molt simi­lars a les que va pro­po­sar ERC uns dies abans, que el pre­si­dent Puig­de­mont va posar dilluns per apro­var els pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez per a aquest 2019. No ens enga­nyem. Ni Sánchez pro­po­sarà una taula de diàleg bila­te­ral ni farà cap pro­posta de medi­ació neu­tral ni donarà cap garan­tia del com­pli­ment dels pres­su­pos­tos més enllà d’estam­par una xifra en un Excel com fa i incom­pleix cada any el govern de Madrid. Tant de bo m’equi­vo­qui, però ni hi haurà diàleg ni hi haurà pres­su­pos­tos. Puig­de­mont ho sap, i em sem­bla que Sánchez també. A hores d’ara, ja els ho deia l’altre dia, m’atre­vi­ria a dir que a Sánchez li convé molt més que els inde­pen­den­tis­tes no li apro­vin els pres­su­pos­tos que no pas a la inversa. Van veure les por­ta­des dels dia­ris espa­nyols d’ahir? Se’l men­ja­ran, a Sánchez, si els inde­pen­den­tis­tes li apro­ven els comp­tes. Si no ho fan, en canvi, podrà tren­car una vegada per totes aquesta acu­sació cons­tant d’estar aliat amb ells. No només es des­lliu­rarà durant un temps d’aquesta acu­sació (que es veu que és molt greu), sinó que, a més a més, podrà acu­sar l’inde­pen­den­tisme català de tots els mals: de no poder incre­men­tar les pen­si­ons, de no poder fer més inver­si­ons, de no poder apu­jar el salari mínim inter­pro­fes­si­o­nal..., de tot. Sánchez desac­ti­varà el dis­curs del PP, Ciu­da­da­nos i Vox d’anar de bra­cet amb els inde­pen­den­tis­tes, els podrà cul­par de tot i, no se’ls escapi, desac­ti­varà també el dis­curs d’alguns dels seus barons. I no només això: acos­tu­mats com estem a fer la puta i la Ramo­neta, encara acon­se­guirà (de fet ja ho està fent, suposo que se n’ado­nen) que l’inde­pen­den­tisme del peix al cove es dis­cu­teixi amb el del “fins aquí hem arri­bat” que Míriam Nogue­ras defen­sava ahir a Els matins de TV3. Sánchez ho sap, tot això. I la prova més clara que ja se n’ha fet una idea és que dis­sabte digués allò que el “PP, Ciu­da­da­nos i Vox ja poden espe­rar asse­guts” perquè ell gover­narà fins al 2020. Sap que, amb pres­su­pos­tos o sense, ell con­ti­nua. No es con­fon­guin: jo vol­dria diàleg i pres­su­pos­tos. Però em fa l’efecte que no tin­drem ni una cosa ni l’altra.