POLÍTICA
MADRID - 16 març 2019 2.00 h

Examen inèdit a Madrid de l’independentisme

 Una cinquantena d’entitats espanyoles fan costat a la marxa contra el judici

DAVID PORTABELLA - MADRID

L’inde­pen­den­tisme posa a prova la seva capa­ci­tat de mobi­lit­zació avui a Madrid i Madrid s’exa­mina alhora en res­pecte a la lli­ber­tat d’expressió. Després de fer escol­tar la seva veu el 7 de desem­bre del 2017 a Brus­sel·les, Madrid serà avui per pri­mer cop el punt de tro­bada d’una marxa sobi­ra­nista con­tra el judici al procés que es viu al Tri­bu­nal Suprem i amb una capçalera amb el lema “L’auto­de­ter­mi­nació no és delicte. Democràcia és deci­dir.”

La marxa recor­rerà a par­tir de les sis de la tarda el pas­seig del Prado i ho farà par­tint de la rotonda de l’Empe­ra­dor Car­les V –al cos­tat de l’estació d’Atocha– i tra­ves­sant la plaça de Nep­tuno –a cent metres del Congrés– fins a con­cloure a l’esce­nari ins­tal·lat a la plaça de Cibe­les. Més de 500 auto­cars sor­ti­ran de dife­rents punts de Cata­lu­nya rumb a Madrid i una quin­zena de trens d’alta velo­ci­tat sor­ti­ran plens amb Atocha com a estació de destí entre la tarda d’ahir i aquest matí. Renfe ha regis­trat un incre­ment del vol­tant del 25% en la demanda del TAV aquest cap de set­mana res­pecte a un cap de set­mana ordi­nari.

Des d’arreu de l’Estat

A la pri­mera fila de la marxa hi haurà mem­bres de la soci­e­tat civil i just dar­rere se situ­a­ran els polítics, entre ells el pre­si­dent Quim Torra i el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que esta­ran abri­gats per una cin­quan­tena d’enti­tats espa­nyo­les perquè també es pre­veu l’arri­bada d’auto­cars d’altres punts de l’Estat. A banda de les enti­tats i els par­tits inde­pen­den­tis­tes, hi haurà repre­sen­tants de la IAC Cata­lu­nya, la Inter­sin­di­cal-CSC, la CGT, Unió de Page­sos, el Sin­di­cat d’Estu­di­ants, Gure Esku Dago, Alt­sasu Gura­soak, EH Bildu, mem­bres del BNG, del Sin­di­cat Andalús de Tre­ba­lla­dors, de Madri­lenys pel Dret a Deci­dir, del Movi­ment Referèndums a la Uni­ver­si­tat, de Mares con­tra la Repressió, i for­ma­ci­ons espa­nyo­les d’esquer­res com ara el Par­tit Comu­nista d’Espa­nya o Izqui­erda Cas­te­llana, entre d’altres.

Madri­lenys pel Dret a Deci­dir fa una con­vo­catòria prèvia de soli­da­ri­tat a dos quarts de cinc a la plaça de la Leal­tad (a l’altura de l’hotel Ritz) per fer un silenci de pro­testa i després sumar-se a la marxa quan aquesta passi per Nep­tuno.