POLÍTICA
BARCELONA - 16 març 2019 2.00 h

Front Republicà investirà a canvi de referèndum

 La candidatura avisa que vol la fi de la repressió i que no cedirà a cap xantatge

E.ANSOLA - BARCELONA

Poble Lliure, Som Alter­na­tiva i Pira­tes van fer públic ahir el mani­fest que ser­virà de base del pro­grama elec­to­ral amb què es pre­sen­ta­ran a les elec­ci­ons del 28-A. Els por­ta­veus de cadas­cuna de les for­ma­ci­ons impul­so­res de la nova can­di­da­tura, Front Repu­blicà, van mos­trar ahir les pri­me­res car­tes amb què la for­mació repu­bli­cana arri­barà a Madrid. “Ni Casado ni Sánchez, auto­de­ter­mi­nació i fi de la repressió”, indi­cava l’exdi­pu­tat i impul­sor de Som Alter­na­tiva, Albano Dante Fac­hin, per resu­mir on ani­ran a parar els vots que acon­se­gueixi la for­mació el 28-A. Front Repu­blicà vol pre­sen­tar bata­lla al Congrés i l’exdi­pu­tat asse­nya­lava que no cedi­ran a cap xan­tatge de la por per l’arri­bada de l’extrema dreta i que, en tot cas, ha de ser el PSOE i Pedro Sánchez els que deci­dei­xin si volen gover­nar al cos­tat de Vox o bé de for­ces radi­cal­ment democràtiques.

El mani­fest pre­sen­tat es basa en tres com­pro­mi­sos davant la ciu­ta­da­nia: fi del règim del 78, defensa dels valors repu­bli­cans que van que­dar expres­sats per la ciu­ta­da­nia els dies 1 i 3 d’octu­bre del 2017 i polítiques soci­als. Front Repu­blicà pre­sen­tarà els noms dels inte­grants de la llista abans del 25 de març.

El por­ta­veu de Poble Lliure, Gui­llem Fus­ter, va defen­sar ahir la presència de la for­mació mal­grat que la CUP va deci­dir no ser-hi, però va asse­gu­rar que en cap moment s’ha plan­te­jat l’escissió o la marxa del grup d’una can­di­da­tura que la for­mació va apun­ta­lar des dels seus ini­cis.

Venturós torna a ser candidata a Berga

L’alcaldessa inhabilitada Montse Venturós vol tornar a dirigir l’Ajuntament de Berga. Així ho va anunciar ahir la mateixa Venturós, que encapçalarà novament la llista de la CUP en les pròximes eleccions municipals. La seva inhabilitació acabarà l’1 d’abril, de manera que no li impedirà fer campanya. La candidata assegura que la situació que viu Catalunya, amb els líders independentistes empresonats, ha estat una de les raons principals que l’han empès a voler repetir. Venturós va reconèixer que els últims sis mesos, en què no ha pogut estar al capdavant de l’Ajuntament per ordre judicial no han estat fàcils, però que en surt “reforçada” per “tirar endavant”.