POLÍTICA
BARCELONA - 16 març 2019 2.00 h

Les defenses es queixen del vet de Marchena a la visió d’imatges en el judici

 Avisen que els vídeos seran indispensables la setmana que ve

 Salellas creu que alguna actuació del president del tribunal compromet la seva imparcialitat

REDACCIÓ - BARCELONA

Diver­ses defen­ses dels líders inde­pen­den­tis­tes en presó pre­ven­tiva s’han coor­di­nat i ahir van deci­dir pre­sen­tar quei­xes for­mals davant del pre­si­dent del tri­bu­nal que jutja l’1-O, Manuel Marc­hena, per dema­nar que no veti l’exhi­bició de vídeos durant l’inter­ro­ga­tori dels tes­ti­mo­nis.

El tri­bu­nal va acor­dar que no dei­xa­ria exhi­bir docu­ments audi­o­vi­su­als durant aquesta fase i va argu­men­tar que els vídeos ja es podran veure més enda­vant, durant la fase de la prova docu­men­tal del judici. Els lle­trats, però, han avi­sat, a través d’un comu­ni­cat, que la set­mana que ve serà “indis­pen­sa­ble” pro­jec­tar mate­rial audi­o­vi­sual durant la com­pa­rei­xença d’agents de la Guàrdia Civil per poder con­tras­tar les imat­ges amb els fets nar­rats pels tes­ti­mo­nis. Segons la seva opinió, “no per­me­tre la seva visu­a­lit­zació afec­ta­ria el dret de prova i defensa”. Asse­gu­ren que Marc­hena els està posant “pals a les rodes”.

Entre els lle­trats que s’han quei­xat hi ha l’equip de defensa de Cui­xart, el de Dolors Bassa i el de Raül Romeva i Oriol Jun­que­ras, entre d’altres. També pre­para un escrit en ter­mes sem­blants l’equip de defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, encapçalat pel lle­trat Jordi Pina. Fins ara, han fet públics els seus argu­ments les defen­ses de Cui­xart, Romeva i Jun­que­ras, que recor­da­ven que s’empa­ren en el dret fona­men­tal a la defensa, reco­ne­gut a la Cons­ti­tució i al Con­veni Euro­peu dels Drets Humans, i van indi­car que l’exhi­bició dels vídeos ajuda a “des­co­brir la veri­tat”. Per això van invo­car la doc­trina assen­tada per la segona sala del Suprem el 2007, en una sentència sig­nada pel mateix Marc­hena. En con­cret, el docu­ment asse­nyala que, quan hi ha una con­tra­dicció evi­dent entre el relat d’un tes­ti­moni i una prova docu­men­tal, les parts “tenen dret a inter­ve­nir acti­va­ment per inten­tar con­tra­res­tar les con­tra­dic­ci­ons”. Segons el comu­ni­cat, això serà “indis­pen­sa­ble” la set­mana que ve “quan els fets nar­rats pels tes­ti­mo­nis poli­ci­als es con­tra­di­guin amb les imat­ges”. En les ses­si­ons pre­vis­tes per a la set­mana del 18 de març estan citats vint-i-qua­tre agents de la Guàrdia Civil i cinc mos­sos d’esqua­dra. L’ús de la violència per part de ciu­ta­dans és un dels ele­ments clau que la fis­ca­lia i el minis­teri fis­cal inten­ten cer­ti­fi­car per incul­par per rebel·lió.

Denuncien indefensió

L’actuació de Manuel Marchena dijous “podria ser un indici que el tribunal ja té un prejudici sobre els fets”, cosa que “compromet la imparcialitat que ha de tenir qualsevol tribunal”. Així ho denunciava l’advocat dela defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, en referència a la pregunta formulada al major Trapero pel mateix Marchena després de negar-se-la al fiscal Zaragoza. Salellas acusa el magistrat de “canviar les regles sobre la marxa”.