OPINIÓ
16 abril 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

‘Cheerleaders’ de Cayetana

EMILI BELLA
Ciu­ta­dans, pri­mera força en les elec­ci­ons del 21-D, se’n va a fer cam­pa­nya a la UAB a rebuf d’una can­di­data del PP que lluita per treure almenys un escó a Cata­lu­nya

Caye­tana Álva­rez de Toledo se’n va anar a fer cam­pa­nya elec­to­ral a la Uni­ver­si­tat Autònoma de Bar­ce­lona perquè sabia que hi hau­ria pro­tes­tes i neces­sita vic­ti­mit­zar-se si vol evi­tar que el PP no obtin­gui ni un sol dipu­tat a Cata­lu­nya. La can­di­data hau­ria vol­gut que la decla­res­sin per­sona non grata, tal com el claus­tre de l’Autònoma va fer el 1999 amb l’expre­si­dent del govern espa­nyol José María Aznar (el seu guia espi­ri­tual) per una bru­tal repressió poli­cial durant una visita al cam­pus. Ciu­ta­dans va visi­tar ahir a l’Autònoma, a veure què podia ras­car, bran­dant fei­xos de llaços grocs amb la mà, com si fos­sin che­er­le­a­dersche­er­le­a­ders d’Álva­rez de Toledo. És clar que un dilluns de Set­mana Santa no van tro­bar-hi gaire acti­vi­tat i van pas­sar sense pena ni glòria. Com s’ha de veure, Ciu­ta­dans, pri­mera força en les elec­ci­ons del 21-D, havent d’anar a rebuf d’una can­di­data del PP que lluita per treure almenys un escó a Cata­lu­nya, el seu, dient les bar­ba­ri­tats més estri­dents reves­ti­des d’intel·lec­tu­a­lisme car­pe­to­vetònic marca FAES.

El par­tit d’Alberto Car­los Rivera aterra a Bella­terra per anun­ciar que ha denun­ciat les pro­tes­tes con­tra Álva­rez de Toledo a la fis­ca­lia. Ciu­ta­dans, fent cam­pa­nya pel PP (un PP que, per cert, s’envolta de gent que fa salu­ta­ci­ons fei­xis­tes sense com­ple­xos en un cam­pus uni­ver­si­tari). Ciu­ta­dans i PP, PP i Ciu­ta­dans, en un nou epi­sodi de cri­mi­na­lit­zació del dret de mani­fes­tació. Per què no denun­cien la salu­tació nazi? No patiu, és una inter­ro­gació retòrica.

Queda clar que Ciu­ta­dans viu un prin­cipi de declivi a Cata­lu­nya, no sola­ment per la deserció dels prin­ci­pals diri­gents taronja per anar a la seva Meca, el Congrés, que fa que el par­tit corri com una gallina sense cap, i perquè ha clau­di­cat amb Manuel Valls a Bar­ce­lona, sinó també perquè s’age­no­lla als peus d’un dels par­tits més resi­du­als al Prin­ci­pat, el PP, i es deixa arra­bas­sar la torxa de l’anti­ca­ta­la­nisme, la seva raó de ser fun­da­ci­o­nal.