POLÍTICA
BARCELONA - 16 abril 2019 2.00 h

Una junta de fiscals per acusar Pesarrodona

 El fiscal en cap de Manresa no veu la seva desobediència i el fiscal superior, sí

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

La fis­ca­lia, final­ment, acu­sarà per deso­bediència durant l’1-O el regi­dor de Cul­tura de Sant Joan de Vila­tor­rada, Jordi Pes­ar­ro­dona (ERC). La decisió és polèmica i l’ha acor­dat per majo­ria una junta extra­or­dinària de fis­cals de la Fis­ca­lia Supe­rior de Cata­lu­nya, a petició del fis­cal en cap de Man­resa, ja que con­si­dera que l’acció no és delic­tiva.

La magis­trada subs­ti­tuta del jut­jat d’ins­trucció 2 de Man­resa, Maria Teresa Rodríguez Peralta, va inves­ti­gar d’ofici Pes­ar­ro­dona per deso­bediència greu a l’auto­ri­tat, com va fer amb els alcal­des de Callús i Fono­llosa després que pre­sen­tes­sin denúncies per lesi­ons con­tra la Guàrdia Civil. En els dos dar­rers casos, la fis­ca­lia va dema­nar el sobreseïment.

El febrer pas­sat, la jut­gessa va dic­tar una pro­vidència en què ins­tava la fis­ca­lia a res­pon­dre si pre­sen­tava acu­sació o dema­nava el sobreseïment de la causa con­tra Pes­ar­ro­dona, després d’haver-lo pro­ces­sat l’octu­bre del 2018. A banda, l’Audiència de Bar­ce­lona té pen­dent de resol­dre el recurs con­tra el pro­ces­sa­ment de Pes­ar­ro­dona, pre­sen­tat pel seu advo­cat, David Case­llas.

El fis­cal en cap de l’àrea Man­resa-Igua­lada-Vic, Ramon Menac, va infor­mar el fis­cal supe­rior de Cata­lu­nya, Fran­cisco Bañeres, de la volun­tat de dema­nar l’arxi­va­ment del procés con­tra el regi­dor d’Esquerra. Bañeres, però, va con­si­de­rar que calia man­te­nir l’acu­sació perquè és “un càrrec públic”, que en l’informe de la Guàrdia Civil es des­criu que va dur a terme una “acció pro­ac­tiva” per fer una resistència “activa” a l’escola Jon­ca­de­lla durant l’1-O, ani­mant els con­cen­trats i asse­gu­rant als agents que només farien cas de les lleis cata­la­nes, segons van expli­car ahir a El Punt Avui fonts de la Fis­ca­lia Supe­rior de Cata­lu­nya. En vista del des­a­cord, Menac va apel·lar a l’arti­cle 27 de l’esta­tut orgànic del minis­teri fis­cal, en què es plan­teja la dis­crepància amb el supe­rior a la junta de fis­cals, reu­nida recent­ment. Els sis fis­cals que van par­ti­ci­par en la junta van donar la raó al fis­cal supe­rior, per majo­ria, no per una­ni­mi­tat. Aquesta votació, doncs, pro­voca que el fis­cal del jut­jat de Man­resa (ja no Menac) hagi de pre­sen­tar acu­sació per deso­bediència con­tra Pes­ar­ro­dona, supe­di­tat al que resol­gui l’Audiència.

La dar­rera junta extra­or­dinària va ser arran de la que­re­lla del 9-N del 2014 con­tra el govern de Mas. Els fis­cals cata­lans no veien que es com­plis­sin els requi­sits dels delic­tes i el fis­cal gene­ral de l’Estat va haver de con­vo­car la junta de fis­cals de sala, que li van donar suport per tirar-la enda­vant.