POLÍTICA
GIRONA - 17 gener 2019 2.00 h

Crida per “blindar” la Universitat de Girona

 Fan una tancada indefinida per impedir més detencions d’estudiants

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

L’actu­ació de la Policía Naci­o­nal va tocar direc­ta­ment el cor de l’asso­ci­a­ci­o­nisme juve­nil i estu­di­an­til gironí. I amb això no s’hi juga. La detenció de dos estu­di­ants a les por­tes de la Facul­tat d’Edu­cació de la Uni­ver­si­tat de Girona (UdG) va tenir una res­posta con­tun­dent i unànime. “La uni­ver­si­tat serà altre cop el refugi d’aque­lles per­so­nes per­se­gui­des per l’Estat, per la seva ide­o­lo­gia”, asse­gu­rava Carla Costa, por­ta­veu de la Forja Gironès, que alhora va ser ahir una de les detin­gu­des durant l’ope­ració indis­cri­mi­nada de la poli­cia espa­nyola. Els estu­di­ants, aple­gats en una de les aules de la Facul­tat de Lle­tres i amb el suport del rec­to­rat, van fer “una crida solidària” per fer una tan­cada inde­fi­nida a la UdG. Ahir a la nit, dese­nes d’estu­di­ants ja s’hi van que­dar a dor­mir. L’objec­tiu és doble, per una banda és un acte de pro­testa con­tra la repressió judi­cial, poli­cial i política de l’Estat, i, per l’altra, impe­dir que hi hagi una detenció més. Perquè ahir, la Policía Naci­o­nal tenia, com a mínim, tres objec­tius: tres estu­di­ants. En van dete­nir dos, però un ter­cer va poder ama­gar-se amb el suport de com­panys de facul­tat que es van atrin­xe­rar al cam­pus del Barri Vell.

#Caput­xi­na­daUdG

“A la uni­ver­si­tat, amb els nos­tres cos­sos al davant, impe­di­rem l’entrada de la Policía Naci­o­nal, tal com vam fer l’1 d’octu­bre”, asse­gu­rava ahir Cirera, del Sin­di­cat d’Estu­di­ants dels Països Cata­lans (SEPC). Per fer aquesta tan­cada inde­fi­nida, els estu­di­ants s’han ins­pi­rat en altres estu­di­ants que l’any 1966 van des­a­fiar el règim fei­xista tan­cant-se al con­vent dels Caput­xins. “Per això enge­guem la #Caput­xi­na­daUdG, una acció d’auto­de­fensa i denúncia del règim del 78”, afir­mava ahir Carla Costa.

“És ben sabut que les comar­ques giro­ni­nes són un punt neuràlgic del movi­ment inde­pen­den­tista, que ha apos­tat i con­ti­nuarà apos­tant per la deso­bediència civil no vio­lenta”, explica la por­ta­veu de la Forja Gironès. “Per aquest motiu ens hem pro­po­sat fer-nos forts a la uni­ver­si­tat tot defen­sant les per­so­nes que encara no han estat atra­pa­des per les urpes de l’Estat espa­nyol”, sosté. En aquest sen­tit, des de la SEPC i la Forja adver­tei­xen que, “per molt que ens detin­guin, no ens des­viem dels nos­tres objec­tius i ens reple­guem per plan­tar cara”.