OPINIÓ
17 gener 2019 2.00 h

Una batuda policial de caire polític

L’ope­ració poli­cial desen­vo­lu­pada ahir a les comar­ques giro­ni­nes té totes les con­no­ta­ci­ons d’una batuda d’inti­mi­dació repres­siva amb fins polítics con­tra l’inde­pen­den­tisme català. En pri­mer lloc, perquè la ini­ci­a­tiva de les nom­bro­ses deten­ci­ons efec­tu­a­des cor­res­po­nia a la poli­cia espa­nyola i no a cap ins­trucció judi­cial. I en segon lloc, perquè dete­nir ciu­ta­dans per noti­fi­car-los una inves­ti­gació per supo­sats desor­dres públics en les pro­tes­tes com­me­mo­ra­ti­ves de l’1-O de tres mesos enrere està fora de tota jus­ti­fi­cació i mesura. L’ope­ració d’ahir evi­den­cia la impu­ni­tat amb què actua la poli­cia espa­nyola con­tra l’inde­pen­den­tisme. La des­pro­porció de la mesura amb el des­ple­ga­ment de dese­nes d’efec­tius i l’acti­tud agres­siva, pre­po­tent i impo­si­tiva dels agents suposa una nova mos­tra de clara vul­ne­ració de drets fona­men­tals.

La batuda va afec­tar una quin­zena de per­so­nes, entre les quals hi havia acti­vis­tes, foto­pe­ri­o­dis­tes, sin­di­ca­lis­tes i els alcal­des de Ver­ges i Celrà, Ignasi Saba­ter i Dani Cor­nellà, res­pec­ti­va­ment, ambdós de la CUP. En aquests dos últims casos el tracte impropi de la poli­cia espa­nyola s’agreuja per la seva con­dició d’auto­ri­tat pública ele­gida. En un estat de dret, els actes de pro­testa com els que es van fer l’1-O tallant les vies del TAV són legítims. Es poden audi­tar, però en cap cas pot donar peu a una batuda poli­cial de caràcter polític. Per la qual cosa calen expli­ca­ci­ons i l’assumpció de res­pon­sa­bi­li­tats polítiques de la dele­gada del govern espa­nyol, Teresa Cuni­llera, i del minis­tre de l’Inte­rior. L’ope­ració evi­den­cia la volun­tat d’esta­ments poli­ci­als i judi­ci­als de man­te­nir Cata­lu­nya en un estat d’excepció per­ma­nent que tor­pe­dini tro­bar una solució democràtica al con­flicte polític.