POLÍTICA
GIRONA /CELRÀ/BARCELONA - 17 gener 2019 2.00 h

Mobilitzacions arreu del país en suport als detinguts

 A Girona més de 4.000 persones van sortir al carrer fins a arribar a la UdG, on hi ha una tancada d’estudiants

 A Barcelona es van aplegar 500 persones i es van ocupar les vies a l’estació de França

N. A./ R. E./ J.A - GIRONA /CELRÀ/BARCELONA

Les deten­ci­ons que es van fer al llarg del dia a les comar­ques giro­ni­nes van moti­var con­cen­tra­ci­ons de suport arreu del país. Una de les més mul­ti­tu­dinària va ser a la ciu­tat de Girona. La con­vo­catòria de l’AMI al ves­pre va reu­nir ini­ci­al­ment un miler de per­so­nes a la plaça de l’U d’Octu­bre. L’arri­bada, entre forts aplau­di­ments, del pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, acom­pa­nyat de dese­nes d’alcal­des i regi­dors de Cata­lu­nya, va donar el tret de sor­tida a l’acte de rei­vin­di­cació al món local. “Inten­tant cri­mi­na­lit­zar el movi­ment inde­pen­den­tista amb repressió no anirà enlloc, senyor Sánchez. Fent deten­ci­ons aleatòries l’únic que acon­se­guirà serà poten­ciar l’extrema dreta”, va mani­fes­tar Tor­rent als mit­jans. En els par­la­ments, els dife­rents repre­sen­tants de l’AMI van expres­sar el seu suport als alcal­des de Celrà, Dani Cor­nellà, i de Ver­ges, Ignasi Saba­ter, que al matí havien estat detin­guts, i van fer una crida a la uni­tat d’acció dels ajun­ta­ments cata­lans. “Els alcal­des ens hem sen­tit ata­cats avui. Volem repri­mir la lli­ber­tat d’expressió, de reunió i la lli­ber­tat ideològica”, va des­ta­car David Sal­doni, pre­si­dent de l’ACM. “No podem per­me­tre que els nos­tres fills tin­guin por. Demano als alcal­des que es posin a cami­nar per avançar units per la República”, hi va afe­gir el pre­si­dent de l’AMI, Josep Maria Cer­vera. Segui­da­ment, la pla­ta­forma Girona Vota va ani­mar als mani­fes­tants a tras­lla­dar-se fins a la UdG com a mos­tra de suport a la per­sona per­se­guida per la poli­cia i que des de la tarda es refu­gi­ava a les ins­tal·laci­ons uni­ver­sitàries. La mani­fes­tació va transcórrer pel Barri Vell de Girona fins a la plaça de Sant Domènec, un indret on es van aple­gar fins a 4.000 per­so­nes. Allà, les per­so­nes que havien estat detin­gu­des, entre elles els alcal­des de Celrà i Ver­ges, van ser rebuts amb crits de “No esteu sols!”. El rec­tor de la UdG, Quim Salvi, va ser l’encar­re­gat d’obrir els dis­cur­sos amb una decla­ració de rebuig als actes de coacció a la lli­ber­tat d’expressió i una defensa de la ins­ti­tució que repre­senta com a bres­sol de les idees i dels drets bàsics. Després, la pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, va afir­mar que les deten­ci­ons d’ahir for­men part “d’una causa gene­ral con­tra l’auto­de­ter­mi­nació, però no acon­se­gui­ran els seus objec­tius perquè no tenim por”. Per la seva part, el pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, va posar de mani­fest la valen­tia de la ciu­ta­da­nia i va afir­mar que les mobi­lit­za­ci­ons fan més fort el poble català.

A Celrà

Al vol­tant de 300 per­so­nes es van con­cen­trar davant de l’ajun­ta­ment de Celrà per donar suport al seu alcalde, Dani Cor­nellà. Entre els assis­tents hi havia diri­gents naci­o­nals de la CUP, com ara Mireia Boya. A mig acte s’hi va incor­po­rar l’alcalde de Ver­ges, Ignasi Saba­ter. En la con­cen­tració només hi va inter­ve­nir Cor­nellà. Després de donar les gràcies pel suport de la gent que s’havia con­cen­trat a la comis­sa­ria, va pre­sen­tar els fets d’ahir com un estímul per con­ti­nuar llui­tant a favor de la República. “Ara hi ha 17 per­so­nes que estan encara més con­vençudes”, va asse­gu­rar. Segons va dir, l’ope­ració havia estat un “mun­tatge” i una “cor­tina de fum” orques­trats des de Madrid perquè a l’Estat són cons­ci­ents que s’acos­ten impor­tants “mobi­lit­za­ci­ons i lluita al car­rer” a Cata­lu­nya. Però, lluny d’espan­tar, el que acon­se­guei­xen –va con­si­de­rar– és que es tin­gui clara la neces­si­tat de llui­tar per la República. Cor­nellà va tan­car el dis­curs amb una crida a par­ti­ci­par en les pròximes mobi­lit­za­ci­ons i a la uni­tat d’acció.

Arreu es van suc­ceir les con­cen­tra­ci­ons, algu­nes amb força assistència com ara les de Ter­rassa, Saba­dell, Man­resa o Lleida. A Bar­ce­lona, unes 500 per­so­nes, segons la Guàrdia Urbana, es van mani­fes­tar davant la comis­sa­ria de la poli­cia espa­nyola a la Via Laie­tana. La con­cen­tració, que es va desen­vo­lu­par sense inci­dents, va durar més de dues hores durant les quals va cal­dre tallar la via al trànsit. Els foto­pe­ri­o­dis­tes i càmeres de tele­visió van fer la seva pro­testa per la detenció del com­pany Car­les Pala­cio aixe­cant les eines de tre­ball al crit de “Lli­ber­tat d’expressió, poli­cia no”. Des­con­vo­cada la mani­fes­tació, dese­nes de per­so­nes van ocu­par durant 15 minuts les vies de l’estació de França a quarts de deu de la nit i la cir­cu­lació d’un tren va resul­tar afec­tada.