POLÍTICA
BARCELONA - 17 gener 2019 2.00 h

Multa sense inhabilitació per al regidor Téllez (CUP)

 La jutgessa el sanciona amb 4.320 euros per un delicte de desobediència greu per haver agafat uns cartells d’Òmnium, comissats per agents de Badalona

 Sosté que va cometre un “abús de poder”

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

La titu­lar del penal 7 de Bada­lona, la magis­trada María del Pilar Calvo, ha con­dem­nat l’exti­nent d’alcalde i regi­dor de Bada­lona José Téllez (CUP) a pagar una multa de 4.320 euros en con­si­de­rar-lo autor d’un delicte greu de deso­bediència a agents de l’auto­ri­tat, en haver aga­fat uns car­tells d’Òmnium, comis­sats el 25 de setem­bre del 2017 per agents de la Guàrdia Urbana de Bada­lona, seguint ordres de la fis­ca­lia de Bar­ce­lona de reti­rar tot el mate­rial rela­ci­o­nat amb l’1-O. La fis­cal dema­nava per a Téllez sis mesos de presó a més d’inha­bi­li­tació, que la magis­trada no recull. La reso­lució no es ferma.

En la reso­lució, cone­guda ahir, la magis­trada afirma que Téllez “va apro­fi­tar-se del seu càrrec muni­ci­pal” per “desau­to­rit­zar els agents de la poli­cia local i també la fis­ca­lia de Bar­ce­lona”. Hi afe­geix que l’argu­ment expo­sat pel regi­dor, la set­mana pas­sada en el judici, que va actuar per defen­sar la lli­ber­tat d’expressió i els drets civils, no té cap aixo­pluc perquè “va actuar de manera par­tidària i par­ti­dista”. La jut­gessa asse­gura que hi ha juris­prudència que deixa clar que les poli­cies locals poden actuar com a “col·labo­ra­do­res” de poli­cia judi­cial, un fet qüesti­o­nat per la defensa de Téllez. També hi va afe­gir que la carta de queixa que va enviar la lla­vors alcal­dessa de Bada­lona a la fis­ca­lia per l’ús dels agents “no va tenir res­posta ni acció legal”.

El cas de Tamara, als jutjats de Gavà

La jutgessa de Barcelona a qui li van tocar les causes contra Tamara i Adrià Carrasco –enviades des de l’Audiencia Nacional– va resoldre ahir derivar-les a altres jutjats ordinaris. En el cas de Tamara, encara confinada a Viladecans, als jutjats de Gavà perquè allà, s’afirma, va enregistrar la crida a la mobilització a les xarxes socials. En el cas d’Adrià, als jutjats de Granollers i Vilanova i la Geltrú, on duen causes per l’aixecament de peatges a l’AP-7 i la C-32.