POLÍTICA
ESTRASBURG - 17 gener 2019 2.00 h

Sánchez no evita el debat català a l’Eurocambra

 El torn de rèpliques va estar farcit de preguntes sobre Catalunya

 La líder dels Verds va exigir al govern espanyol “una solució democràtica i política” per a Catalunya que “inclogui els presos”

NATÀLIA SEGURA - ESTRASBURG

Con­vi­dat com tots els caps d’estat i de govern de la Unió Euro­pea a deba­tre el futur del pro­jecte euro­peu, el pre­si­dent espa­nyol Pedro Sánchez va anar ahir a l’Euro­cam­bra a par­lar d’Europa, però els euro­di­pu­tats li van recor­dar que el seu pro­blema polític més gran no podia defu­gir el seu escru­tini. Ni una sola paraula en un dis­curs de més de mitja hora al ple d’Estras­burg sobre la gran patata calenta de l’Estat espa­nyol. No va colar. A la tanda de rèpli­ques el soci­a­lista no va poder esqui­var la pluja de comen­ta­ris i crítiques –de totes ban­des– sobre com està ges­ti­o­nant la crisi cata­lana.

L’intent de Sánchez per mar­car per­fil euro­pe­ista va que­dar esguer­rat per les nom­bro­ses inter­ven­ci­ons d’euro­di­pu­tats arran del con­flicte català. En un ple mig buit i sense la presència del pre­si­dent de la Comissió Euro­pea –ocu­pat amb el Bre­xit–, Sánchez va optar per acu­sar els inde­pen­den­tis­tes de no tenir “una majo­ria ciu­ta­dana” i de “no par­lar amb l’altra part” dels cata­lans que, segons ell, no són naci­o­na­lis­tes. “El pro­blema a Cata­lu­nya no és la inde­pendència, és la con­vivència”, va dir. Però diver­sos euro­di­pu­tats de par­tits i països dife­rents van cri­ti­car l’existència de pre­sos polítics i les difi­cul­tats per al diàleg.

Entre ells, la líder dels Verds, l’ale­ma­nya Ska Keller, que va exi­gir al govern espa­nyol “una solució democràtica i política” per a Cata­lu­nya que “inclo­gui els pre­sos”. I va fer un èmfasi espe­cial recor­dant que dos exmem­bres del seu propi grup par­la­men­tari, Oriol Jun­que­ras i Raül Romeva, estan a la presó des de fa més d’un any. “Se’ls acusa de càrrecs que no són rigo­ro­sos, com han decla­rat tri­bu­nals a Bèlgica i Ale­ma­nya”, va dir la can­di­data eco­lo­gista a les elec­ci­ons euro­pees.

Car­tells grocs

La pro­testa pels pre­sos no només es va sen­tir, també es va veure. Amb car­tells grocs de cadas­cun dels nou líders empre­so­nats i els set exi­li­ats, una quin­zena de mem­bres de la Pla­ta­forma Diàleg UE-Cata­lu­nya van recla­mar-ne l’alli­be­ra­ment. Aquests mem­bres havien dema­nat una reunió amb Sánchez coin­ci­dint amb la seva visita a Estras­burg, però el pre­si­dent espa­nyol va decli­nar l’oferta al·legant motius d’agenda.

Les veus més crítiques van venir dels inde­pen­den­tis­tes a l’Euro­cam­bra. “A Cata­lu­nya no hi ha un pro­blema de con­vivència, sinó de cen­tra­lisme de Madrid”, reba­tia l’euro­di­pu­tat pel PDe­CAT Ramon Tre­mosa, l’únic inde­pen­den­tista que va poder inter­ve­nir al debat. Tant ell com l’euro­di­pu­tat d’ERC Jordi Solé van tro­bar lamen­ta­ble el silenci inútil de Sánchez en el seu dis­curs men­tre el mateix matí es dete­nien dos alcal­des de la CUP per part de la poli­cia espa­nyola sense un man­dat judi­cial. “Al mateix temps que ell recla­mava valors euro­peus, tornàvem a tenir deten­ci­ons que són arbitràries”, va asse­gu­rar Solé després del ple.

Judici 1-O

A poques set­ma­nes perquè comenci el judici sobre el referèndum de l’1 d’octu­bre, Sánchez es va veure entre l’espasa i la paret inten­tant jus­ti­fi­car el pro­ce­di­ment judi­cial a pre­gun­tes dels mit­jans. Així, en la roda de premsa poste­rior al debat, el cap del govern espa­nyol va asse­gu­rar que els pro­ces­sats al Tri­bu­nal Suprem “tin­dran totes les garan­ties per defen­sar-se”. Segons Sánchez, no va ser “legítim” tren­car la uni­tat de l’Estat espa­nyol “uni­la­te­ral­ment”. “Això és el que s’està veient al Tri­bu­nal Suprem”, va inten­tar acla­rir, negant que fos un judici polític.

LA FRASE

El problema a Catalunya no és la independència, és la convivència
Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL