OPINIÓ
ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT - 17 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

La repressió que no cessa

ANNA SERRANO - ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT
“Els drets de mani­fes­tació i reunió, rebre­gats, i la democràcia, que va per­dent color a cada bugada

Sense saber-ne el motiu, ens assa­ben­tem a pri­mera hora del matí de la detenció dels alcal­des de Ver­ges i Celrà, Ignasi Saba­ter i Dani Cor­nellà, i, en dego­teig, de nou per­so­nes més. Fins a setze en tot el dia. La per­ple­xi­tat dels pri­mers moments aug­menta quan el Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia s’afa­nya a acla­rir en un comu­ni­cat que els arres­tos no han estat fets a ini­ci­a­tiva d’un jutge, sinó de la Policía Naci­o­nal. S’ins­cri­uen en la inves­ti­gació de les pro­tes­tes del pri­mer ani­ver­sari de l’1-O, quan els CDR van tor­nar a tallar les vies del TAV a pri­mera hora del matí. La pro­testa, per a qui no ho recordi, va ser pacífica i limi­tada en el temps. Se’ls acusa a tots de supo­sats desor­dres públics.

Setze deten­ci­ons per una mobi­lit­zació, inclo­ses les de dos càrrecs elec­tes muni­ci­pals de la CUP. Sense citació judi­cial ni avís previ. La des­pro­porció és més que evi­dent. L’actu­ació, del tot injus­ti­fi­cada. I prova que la repressió con­tra el movi­ment inde­pen­den­tista es manté en el temps governi qui governi. Que al sobi­ra­nisme, amb nou pre­sos polítics i altres a l’exili, se li vol infli­gir un càstig exem­plar en el pròxim judici a l’1-O perquè no torni a des­a­fiar l’Estat espa­nyol, ho sabem. I per si no havia que­dat prou clar amb casos com els de Tamara Car­rasco i l’Adri, l’ope­ració d’ahir torna a fer evi­dent que també es vol pena­lit­zar la mobi­lit­zació cívica i pacífica que ha carac­te­rit­zat el movi­ment al llarg dels dar­rers anys. Els drets de mani­fes­tació i reunió, rebre­gats, i la democràcia espa­nyola, que va per­dent color a cada bugada. En són unes quan­tes, ja.

L’exe­cu­tiu del PSOE, que fa ban­dera del diàleg amb el govern de la Gene­ra­li­tat, hau­ria de donar expli­ca­ci­ons sobre una ope­ració poli­cial que va rebre la con­demna unànime del sobi­ra­nisme. Com con­viu la mà oberta de la qual pre­su­mei­xen el pre­si­dent espa­nyol i els seus minis­tres amb la de ferro poli­cial? Es con­firma que la des­me­sura és la nova mesura? En un dia d’escàndol no hi va haver pro­nun­ci­a­ments de l’exe­cu­tiu esta­tal. Encara espe­rem els de Pedro Sánchez, Fer­nando Grande-Mar­laska i Teresa Cuni­llera.