POLÍTICA
BARCELONA - 17 gener 2019 2.00 h

Suspeses les comissions al Parlament com a protesta

 Els grups independentistes abandonen totes les sessions del dia i demanen la compareixença de Cunillera al Parlament i de Marlaska al Congrés

 L’oposició critica la decisió i Cs exigeix sancions

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

Els grups par­la­men­ta­ris inde­pen­den­tis­tes van rebut­jar “nor­ma­lit­zar” les deten­ci­ons “arbitràries i inad­mis­si­bles” d’ahir per la com­me­mo­ració de l’1-O a Girona, i com a pro­testa els dipu­tats de JxCat, ERC i la CUP van aban­do­nar les sis comis­si­ons que hi havia con­vo­ca­des al llarg del dia, fet que a la pràctica va obli­gar a sus­pen­dre-les per la falta de quòrum per deba­tre i votar les reso­lu­ci­ons pre­vis­tes. En la d’Afers Soci­als, els dipu­tats van espe­rar a mar­xar que parlés la repre­sen­tant citada ahir, Carme Pous, de l’Asso­ci­ació Aju­dam Pre­de­gent. El vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, i el con­se­ller de Ter­ri­tori, Damià Cal­vet, que havien de com­parèixer a la tarda davant la comissió de Medi Ambi­ent per infor­mar sobre la recu­pe­ració d’Aigües Ter-Llo­bre­gat, també van aca­bar regis­trant, després de reu­nir-se al mig­dia a la cam­bra, un escrit en què asse­nya­la­ven que, “atesa la situ­ació d’alte­ració de la vida política”, no els era “pos­si­ble assis­tir” a la cita, i pro­po­sa­ven la data alter­na­tiva del 30 de gener per fer-ho.

Els inde­pen­den­tis­tes –i també els comuns, tot i que aquests alhora van dema­nar, en va, que no s’aturés l’acti­vi­tat par­la­mentària– van denun­ciar que l’ope­ració poli­cial d’ahir, sense cap ordre judi­cial, té l’única volun­tat d’“ate­mo­rir, per­se­guir i cri­mi­na­lit­zar” el movi­ment amb vista a les mobi­lit­za­ci­ons anun­ci­a­des amb motiu del judici al procés. A més, en van cri­ti­car les for­mes. “Amb una citació n’hi hau­ria hagut prou, no calien deten­ci­ons ni enca­put­xats”, reblava la cupaire Maria Sir­vent. El seu grup i també JxCat regis­tra­rien sen­gles peti­ci­ons urgents de com­pa­rei­xença de la dele­gada esta­tal, Teresa Cuni­llera, a qui feien cor­res­pon­sa­ble de l’actu­ació poli­cial, davant la comissió d’Inte­rior per donar expli­ca­ci­ons. “En les pròximes hores ha d’ana­lit­zar què ha pas­sat, per què ho ha permès, quina res­pon­sa­bi­li­tat té i segu­ra­ment el següent pas és la dimissió”, ja asse­nya­lava el por­ta­veu adjunt de JxCat, Edu­ard Pujol, que la tit­llava de “gover­na­dora civil”, i es pre­gun­tava: “Aquesta és la volun­tat de diàleg del govern espa­nyol?” ERC va donar suport a la mesura, tot i que la petició de com­pa­rei­xença la van pre­sen­tar al Congrés –com va fer Pode­mos– i per al minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska. “Inten­ten ali­men­tar una causa gene­ral con­tra l’inde­pen­den­tisme des de fa un any i mig”, denun­ci­ava el por­ta­veu adjunt d’ERC, Gerard Gómez del Moral. Si bé no van entrar en detalls, els inde­pen­den­tis­tes ja van enviar de fet un avís per a nave­gants: el fun­ci­o­na­ment del Par­la­ment tam­poc podrà ser “nor­mal” men­tre duri el judici.

L’opo­sició, enfu­ris­mada

Els grups de l’opo­sició van mos­trar-se molt crítics i van acu­sar els inde­pen­den­tis­tes de “segres­tar un cop més” les ins­ti­tu­ci­ons per als seus interes­sos, en parau­les del PP. El PSC va lamen­tar que la sus­pensió ahir de l’acti­vi­tat posa en perill acords que han d’anar al ple de la set­mana vinent com ara la supressió del Con­sell Comar­cal del Bar­ce­lonès, i va cri­ti­car, per exem­ple, que els con­se­llers que no van com­parèixer no toques­sin en canvi la seva agenda al matí. Cs va anar un pas més enllà i, a banda de tit­llar de “gan­duls” els dipu­tats inde­pen­den­tis­tes, va pre­sen­tar un escrit a la pre­sidència del Par­la­ment en què es quei­xen que van incom­plir el seu deure, inclòs en el regla­ment i el codi de con­ducta, d’assis­tir i votar en les comis­si­ons de què for­men part, i dema­nen la inco­ació d’un expe­di­ent, que vol­drien que acabés amb algun càstig. Gómez del Moral ho va tro­bar “esperpèntic”, ja que va recor­dar que Cs s’ha absen­tat nom­bro­ses vega­des els últims anys de comis­si­ons i plens, i mai se’ls ha san­ci­o­nat.

Cunillera ha d’aclarir què ha passat, per què, quines voluntats amaguen. És només fer por? Amenaçar?
Eduard Pujol
PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT
És una maniobra de l’Estat prèvia a l’inici del judici per donar a la ciutadania el missatge que no es mobilitzi
Gerard Gómez del Moral
PORTAVEU ADJUNT D’ERC
Alguns diputats són uns ganduls, volen cobrar i no venir a treballar. S’han buscat l’excusa perfecta
Carlos Carrizosa
PORTAVEU DE CIUTADANS
De totes les formes possibles de protestar, han triat la que lesiona el dret d’iniciativa de l’oposició
Ferran Pedret
DIPUTAT DEL PSC
No són fets aïllats, formen part d’una operació orquestrada per l’Estat contra els drets civils i polítics
Maria Sirvent
DIPUTADA DE LA CUP
No aconseguiran intimidar-nos ni paralitzar-nos, fem una crida arreu del país a la mobilització
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

Els col·lectius afectats fan una crida a la mobilització

Tots els col·lectius en què militen els 17 detinguts ahir (CDR, CUP, ANC, Poble Lliure, La Forja, la Intersindical i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, englobats rere el manifest Alcem-nos) van comparèixer junts a la tarda per denunciar l’hostilitat de l’Estat i fer una crida a la mobilització popular i al treball conjunt contra l’acció policial, per la qual cosa van demanar que la gent estigui atenta a les convocatòries que facin. “És una operació política amb clara intencionalitat política”, lamentava Xavi Pellicer, d’Alerta Solidària, que recriminava el paper dels Mossos com a “col·laboradors necessaris” i demanava la dimissió del conseller Miquel Buch. Per a Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, que recordava que ahir feia 15 mesos de l’empresonament dels Jordis, és una “nova operació de repressió que vol posar fi a un moviment pacífic”.