POLÍTICA
MADRID / GIRONA - 17 març 2019 2.00 h

Detingut un membre del secretariat de l’ANC a Madrid

 La policia estatal va endur-se Jordi Alemany del costat de l’escenari mentre ajudava a preparar els actes

 Estava en crida i cerca per no haver-se presentat al jutjat per la protesta de l’aniversari de l’1-O

G. P. / J. P - MADRID / GIRONA

La Policía Naci­o­nal va dete­nir ahir a Madrid, després de rea­lit­zar els tràmits legals d’allot­ja­ment, un mem­bre del secre­ta­riat naci­o­nal de l’ANC, Jordi Ale­many, que tenia una ordre de detenció per no haver-se pre­sen­tat a decla­rar al jut­jat d’ins­trucció número 4 de Girona com a inves­ti­gat per les pro­tes­tes de l’ani­ver­sari de l’1-O a la capi­tal giro­nina.

Fonts de l’enti­tat sobi­ra­nista expli­ca­ven ahir que els agents l’havien detin­gut al cos­tat de l’esce­nari que l’assem­blea estava mun­tant amb motiu de la mani­fes­tació a la capi­tal espa­nyola. Ale­many estava citat a decla­rar el pas­sat 7 de març, però va deci­dir no pre­sen­tar-se davant del jutge. Està denun­ciat pels Mos­sos d’Esqua­dra per desor­dres públics, ultratge a la ban­dera, danys i delicte lleu de lesi­ons per, supo­sa­da­ment, for­mar part del grup de mani­fes­tants que van entrar a la seu de la Gene­ra­li­tat i van des­pen­jar-ne la ban­dera espa­nyola. Ale­many és un dels 77 secre­ta­ris naci­o­nals de l’enti­tat, bona part dels quals van assis­tir a la mani­fes­tació de Madrid. Ha pas­sat la nit detin­gut i avui serà conduït davant del jutge de guàrdia. Ale­many és el pri­mer inves­ti­gat que va ser citat pel jut­jat número 4 de Girona per les mobi­lit­za­ci­ons durant l’ani­ver­sari del referèndum de l’1 d’Octu­bre. Després de no pre­sen­tar-se a decla­rar, el jutge va orde­nar que fos arres­tat i conduït al jut­jat.

Al seu compte de Twit­ter, Ale­many va con­fir­mar la detenció i recor­dava: “No podem cedir davant la repressió, hem d’assu­mir que la inde­pendència trenca amb les seves idees, i deso­beir-les.” La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, con­si­de­rava ahir: “Aquesta detenció evi­den­cia la repressió de l’Estat espa­nyol con­tra molta gent de Cata­lu­nya que es vin­cula amb actes de pro­testa, que és lògic que es facin, per dei­xar clar que no accep­tem la repressió.”

En soli­da­ri­tat amb el detin­gut, una vin­tena de per­so­nes van engan­xar una pan­carta en favor de tots els encau­sats pel tall de les vies de l’AVE de Girona a la seu de la poli­cia espa­nyola de la ciu­tat. L’acte es va fer imme­di­a­ta­ment després de saber-se que Ale­many havia estat detin­gut a Madrid. Els con­cen­trats no des­car­ta­ven dur a terme alguna altra acció de soli­da­ri­tat i pro­testa al llarg del cap de set­mana. A la pan­carta s’hi pot lle­gir “21 raons encau­sa­des 1 d’octu­bre”, el lema de la cam­pa­nya ini­ci­ada pels detin­guts el 16 de gener pas­sat a diver­ses pobla­ci­ons giro­ni­nes pel tall de les vies de l’AVE el dia del pri­mer ani­ver­sari del referèndum.

Con­trols

D’altra banda, diver­sos assis­tents a la mani­fes­tació de Madrid van mos­trar el seu males­tar per haver estat atu­rats per la Guàrdia Civil de trànsit per adver­tir-los que duien llaços, ban­de­res este­la­des o ban­de­res a les fines­tres. Força mani­fes­tants es van quei­xar a les xar­xes soci­als per haver estat atu­rats. L’excés de zel va afec­tar tant vehi­cles com fins i tot auto­cars. Espe­ci­al­ment moles­tes van ser algu­nes atu­ra­des a l’Aragó per part de la Guàrdia Civil, que exi­gia els con­trac­tes per noli­e­jar els auto­cars, quan és un tràmit que es fa habi­tu­al­ment per mitjà del telèfon o per via digi­tal, i no cal cap jus­ti­fi­cant previ. L’ANC de Bala­guer se’n va fer ressò espe­ci­al­ment ahir, i la dipu­tada Míriam Nogue­ras en dema­narà expli­ca­ci­ons la set­mana que ve al Minis­teri de l’Inte­rior.

LA DATA

7.03.2019
el dia que el membredel secretariat de l’ANC havia de declarar per haver despenjat una bandera espanyola.

LA FRASE

La detenció del membre del secretariat evidencia la repressió de l’Estat espanyol
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

De vermell i blanc... i cap a Leganés

Alguns gironins no vestien ni de groc ni de verd Fairy, sinó de vermell i blanc. Van fer doblet per anar a Leganés a veure el seu equip, un cop acabada la manifestació, amb metro, i en 20 minuts, des d’Atocha.

Cap televisió espanyola en directe

Tot i la proximitat als centres de producció d’imatges i redaccions centrals, cap televisió, ni pública ni privada de l’Estat amb seu a Madrid, va retransmetre la manifestació.

Bosch demana a Islàndia suport a la democràcia

El conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, va demanar a la comunitat internacional que “faci prevaldre la defensa de la democràcia”. En una conferència a Reykjavík, el conseller va recordar l’objectiu d’assolir una república de forma “pacífica i civilitzada”. Bosch va assegurar que Catalunya té “molts elements en comú amb Islàndia”, davant de diferents diputats i del president del Parlament.

Fairy en cotxes i disfresses recordant Millo

Centenars de persones lluïen motius de mofa amb ampolles del detergent Fairy, que segons Enric Millo hauria servit per atacar els policies l’1-O. Molts vehicles duien el lema “Comando Fairy” al vidre.