POLÍTICA
BARCELONA - 17 març 2019 2.00 h

Torra: “Escolta, Espanya, aquest clam de llibertat”

 El president cita Joan Maragall en la històrica manifestació

 El PP veu “hordes”, “xenòfobs” i “colpistes”

 Rivera homenatja als policies que van “defensar la Constitució” d’un “cop d’Estat”

X.M - BARCELONA

“Escolta, Espa­nya, aquest clam de lli­ber­tat”. Aquest vers del poeta Joan Mara­gall va tor­nar a ser citat, ahir, amb motiu d’una altra fita històrica: el pri­mer cop que l’inde­pen­den­tisme con­voca una mani­fes­tació mul­ti­tu­dinària a Madrid amb el suport de dese­nes d’enti­tats espa­nyo­les solidàries amb els pre­sos polítics i els exi­li­ats. La va citar el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, en una crida als diri­gents espa­nyols perquè ana­lit­zin per què ha cres­cut l’inde­pen­den­tisme català i el suport a l’auto­de­ter­mi­nació i en què “Espa­nya ha fallat”. “No para­rem i no ens para­ran”, va con­cloure, després de defen­sar que no hi ha “llui­tes peti­tes pels drets civils ni viat­ges llargs pel dret d’auto­de­ter­mi­nació”, segons reco­llien les agències d’infor­mació.

Per la seva banda, el número 2 de les llis­tes d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va cele­brar la jor­nada d’ahir com un “molt bon dia per a la democràcia” perquè, segons ell, “l’únic que importa és la lluita con­tra la falta de democràcia, fer un dic, una mura­lla con­tra el fei­xisme”.

Drets civils i polítics

També el dipu­tat de la CUP Car­les Riera la veia com un acte que va més enllà de l’inde­pen­den­tisme, perquè és “una gran mobi­lit­zació de soli­da­ri­tat i anti­fei­xista, pels drets soci­als, civils i polítics de tots els pobles”. En la mateixa línia es mani­fes­tava el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que adver­tia que, avui, es per­se­gueix a l’inde­pen­den­tisme, però que, demà, pot tocar a “les femi­nis­tes, els sin­di­ca­lis­tes o els eco­lo­gis­tes” i va rea­fir­mar que l’única solució al con­flicte és recórrer a les urnes i a un referèndum.

El pri­mer tinent d’alcalde de Bar­ce­lona i can­di­dat al Congrés per Cata­lu­nya en Comú, Gerardo Pisa­re­llo, va agrair la soli­da­ri­tat d’aquells espa­nyols que donen suport a “una sor­tida dia­lo­gada, als drets fona­men­tals i a la democràcia”.

Les “hor­des” de Casado

En l’acte de pre­sen­tació a Madrid dels can­di­dats popu­lars, el seu líder Pablo Casado va tit­llar les enti­tats con­vo­cants de la mani­fes­tació d’“hor­des” que aca­ba­ran qua­li­fi­cant de “xar­nega” la seva can­di­data per Bar­ce­lona, la madri­le­nya Caye­tana Álva­rez de Toledo, i li diran que no té dret a pre­sen­tar-se per Bar­ce­lona quan “ha fet més per Cata­lu­nya que tots ells junts”. I hi va afe­gir en una piu­lada: “La soci­e­tat civil ha dit prou a les mans gro­gues que taquen la nos­tra uni­tat i dig­ni­tat com a nació, a aques­tes 60 enti­tats ben sub­ven­ci­o­na­des amb els diners de tots els espa­nyols que venen avui a Madrid a exi­gir a Sánchez que com­pleixi el paga­ment al comp­tat.” Per la seva banda, la can­di­data del PP a la Comu­ni­tat de Madrid, Isa­bel Díaz Ayuso, va con­si­de­rar una “ofensa i un insult” que l’inde­pen­den­tisme “xenòfob” es mani­festés a Madrid.

Home­natge a la poli­cia

El can­di­dat de Ciu­ta­dans, Albert Rivera, va cri­dar des de Toledo a home­nat­jar les for­ces de segu­re­tat de l’Estat perquè “Espa­nya és la que és gràcies a les per­so­nes que, davant la pressió sepa­ra­tista i un cop d’estat, van defen­sar les lli­ber­tats i la nos­tra Cons­ti­tució”. Va con­cloure que ell volia home­nat­jar-los perquè “els naci­o­na­lis­tes es mani­fes­ten con­tra ells”, en referència a la mobi­lit­zació d’ahir. Soci­e­tat Civil Cata­lana va cele­brar que la mani­fes­tació es fes a Madrid perquè, segons el seu pre­si­dent, Josep Ramon Bosch, els inde­pen­den­tis­tes “sur­tin de Cata­lu­nya i vegin que Madrid és una ciu­tat oberta i pre­ci­osa, on ningú mai et demana d’on ets, no com aquí que mol­tes vega­des t’ho pre­gun­ten”.

LES FRASES

No hi ha lluites petites pels drets civils ni viatges llargs pel dret d’autodeterminació
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
L’única solució és un referèndum. Ho hem dit a Barcelona i ho diem també a Madrid
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT
La societat ha dit prou a les mans grogues que taquen la nostra unitat i dignitat com a nació
Pablo Casado
CANDIDAT DEL PP A LA MONCLOA
[Dedicat a la policia espanyola] Gràcies als qui, davant d’un cop d’estat, van defensar la nostra Constitució
Albert Rivera
CANDIDAT DE CS A LA MONCLOA