POLÍTICA
BARCELONA - 17 abril 2019 2.00 h

Diàleg amb condicions

 JxCat i ERC s’obren a un acord amb Sánchez si “no nega” l’autodeterminació com a opció

 Els socialistes avisen que no hi haurà plebiscit amb un govern seu i que exigir-ho per negociar la investidura impedirà el diàleg

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

Alguna cosa ha can­viat en la pre­dis­po­sició a rei­ni­ciar el diàleg polític si recor­dem que la legis­la­tura espa­nyola s’havia aca­bat pel des­a­cord entre el govern del PSOE i els grups d’ERC i el PDe­CAT, amb retrets mutus de falta de lle­ial­tat i acu­sa­ci­ons al rival d’haver renun­ciat a par­lar.

En aquest inici de cam­pa­nya s’ha par­lat molt de línies ver­me­lles, però més per eli­mi­nar-les o lli­mar-les que per refer­mar-les per part dels inde­pen­den­tis­tes. En canvi, si bé els soci­a­lis­tes han defu­git posar una línia ver­me­lla al diàleg en el seu pro­grama elec­to­ral i durant l’inici de cam­pa­nya, ahir la can­di­data cata­lana Merit­xell Batet dei­xava clar que no accep­ta­ran el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació com a con­dició per nego­ciar la inves­ti­dura de Pedro Sánchez i, fins i tot, anava més enllà en decla­ra­ci­ons reco­lli­des per Efe: “Men­tre hi hagi un govern soci­a­lista, no es farà cap referèndum d’auto­de­ter­mi­nació.”

Porta oberta

Que pro­meti que no es farà i que no accep­tarà aquesta con­dició per a la inves­ti­dura, però, no tanca la porta a dia­lo­gar amb JxCat i ERC. El pro­grama elec­to­ral del PSOE, que defensa reforçar l’auto­go­vern, sosté que no pot “cons­truir-se el futur” des del dret d’auto­de­ter­mi­nació, però no veta el diàleg amb qui el defensi. I, amb més o menys mati­sos, JxCat i ERC sí que han eli­mi­nat o lli­mat aquesta línia ver­me­lla. Molt explícit va ser el can­di­dat Jun­que­ras des de la presó abans de començar la cam­pa­nya. ERC, asse­nya­lava el seu líder, no posarà línies ver­me­lles a un diàleg amb el PSOE, perquè con­si­dera que fer-ho obre la porta a un govern de dre­tes. Tot seguit, però, hi afe­gia que tam­poc donarà a Sánchez un xec en blanc perquè pugui vetar l’auto­de­ter­mi­nació.

Pri­mer, par­lem

El vice­pre­si­dent català, Pere Ara­gonès, res­po­nia ahir a Batet que no se’ls pot dema­nar que renunciïn al referèndum i insis­tia: “Com que tot­hom sap que, tard o d’hora, hi ha d’haver una votació, no per­dem més el temps i ini­ciem el diàleg, sabent que ERC plan­te­jarà un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació i l’altra part plan­te­jarà la seva pro­posta. Aquest ha de ser el punt de par­tida.”

Una cosa sem­blant ha fet JxCat. Els can­di­dats pre­sos Sànchez, Turull i Rull s’han mos­trat dis­po­sats a garan­tir un govern esta­ble si hi ha un com­promís de diàleg i no es nega l’auto­de­ter­mi­nació “com una de les opci­ons de solució”, una posició que rati­fi­cava Puig­de­mont des de Water­loo. També és cert que, en cam­pa­nya, les can­di­da­tes Borràs i Nogue­ras han refer­mat que l’auto­de­ter­mi­nació s’ha de poder exer­cir, no pas única­ment rei­vin­di­car. Ahir mateix, la vice­pre­si­denta del PDe­CAT i número tres de JxCat, Míriam Nogue­ras, posava en dubte que es pugui nego­ciar amb el PSOE, perquè, adver­tia, els soci­a­lis­tes no estan dis­po­sats a per­me­tre l’auto­de­ter­mi­nació. Així, Nogue­ras es pre­gun­tava si algú creu encara que “amb el PSOE es pot nego­ciar alguna cosa quan els anys han demos­trat que no es pot, i ells han mani­fes­tat que no nego­ci­a­ran i que no hi haurà inde­pendència ni referèndum”. Aquesta és la posició que sosté el Front Repu­blicà, lide­rat per Albano Dante Fac­hin amb la llista impul­sada pel sec­tor Poble Lliure de la CUP: qual­se­vol nego­ci­ació amb Sánchez ha d’incloure l’auto­de­ter­mi­nació.

En certa manera, la situ­ació torna a ser la mateixa que quan es va posar fi a la legis­la­tura. La Decla­ració de Pedral­bes que van sig­nar els dos governs con­ti­nua sent un docu­ment vàlid per a les dues parts. El govern català es com­pro­me­tia a bus­car una sor­tida en el marc de la “segu­re­tat jurídica” cons­ti­tu­ci­o­nal, i l’espa­nyol s’obria a una “pro­posta política d’ampli suport a la soci­e­tat cata­lana”. Però Sánchez, en mino­ria al Congrés, va bar­rar el pas en les seves decla­ra­ci­ons a l’auto­de­ter­mi­nació, sense la qual, i sense ni un gest envers els pre­sos, ERC i el PDe­CAT van pre­sen­tar una esmena a la tota­li­tat al pres­su­post espa­nyol.

LES FRASES

L’autodeterminació com a condició per a la investidura és negar la intenció de diàleg
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC PER AL 28-A
Iniciem el diàleg. ERC plantejarà l’autodeterminació i l’altra part plantejarà la seva proposta
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT
Amb el PSOE es pot negociar alguna cosa? Han dit que no hi haurà independència ni referèndum
Míriam Nogueras
NÚM. 3 DE LA LLISTA DE JXCAT

Una sortida per als presos

L’altra condició per negociar que posaven els partits independentistes era un gest cap als presos polítics. Com que Pedro Sánchez es va negar a interferir en els tribunals, el govern català va demanar un gest de la fiscalia o l’advocacia de l’Estat, on el govern espanyol té marge de maniobra. Però no n’hi va haver cap. En Comú Podem ha plantejat una modificació del Codi Penal per establir clarament que no hi pot haver rebel·lió ni sedició sense l’ús de la violència. I ERC ha anunciat una proposta de llei d’amnistia per als presos. El PSOE ha refermat que no posarà en dubte la separació de poders. Però un gest cap als presos també es podria visibilitzar quan hi hagués una sentència ferma. En qualsevol cas, Sánchez va decidir convocar eleccions també per reforçar-se parlamentàriament i deixar més enrere el PP i Cs, un objectiu que assoliria segons indiquen les enquestes. Si es confirma, caldrà veure si l’independentisme és prou fort per fer-se imprescindible o si el PSOE ja en farà prou amb Ciutadans o Podem.