POLÍTICA
BARCELONA - 17 abril 2019 2.00 h

La investidura de Sánchez i la fe en la reforma d’Espanya enfronten el sobiranisme

 Borràs avisa que JxCat “no blanquejarà el PSOE” i recorda que la república espanyola ja va empresonar el govern de la Generalitat

 Gómez del Moral promet un mur contra Vox i s’enorgulleix d’haver fet president Mas “per avançar”

EMILI BELLA - BARCELONA

Quan el debat elec­to­ral queda des­pu­llat del soroll d’acu­sa­ci­ons de supre­ma­cisme, evo­ca­ci­ons extem­porànies d’ETA, apel·laci­ons bui­des al diàleg i retòrica espa­nyo­lista diversa, apa­reix el quid del 28-A: inves­tir Pedro Sánchez o no, o, en altres parau­les, si Espa­nya és irre­for­ma­ble. Això és el que va pas­sar ahir al CCCB en el debat orga­nit­zat per Vilaweb sense repre­sen­tants de les for­ma­ci­ons que van apro­var l’arti­cle 155. La tro­bada va visi­bi­lit­zar dos blocs: Junts per Cata­lu­nya i el Front Repu­blicà d’una banda, que donen per per­duda la pos­si­bi­li­tat de can­viar l’Estat, i ERC i En Comú Podem, que no per­den l’espe­rança que un govern de Pedro Sánchez con­ce­dirà un referèndum.

El can­di­dat dels comuns, Jaume Asens, va advo­car per tei­xir fra­ter­ni­tats amb la resta de pobles espa­nyols, va qua­li­fi­car de reac­ci­o­nari pen­sar que Espa­nya és irre­for­ma­ble i va pre­gun­tar a la número 2 de JxCat, Laura Borràs, per què vol que se senti la seva veu a Madrid si l’Estat no es pot can­viar.

“Valoro molt aquest objec­tiu de refor­mar Espa­nya; per­fecte, teniu molta feina, moltíssima, però no és el nos­tre pro­jecte, anem a Madrid no pas a refor­mar Espa­nya sinó en clau cata­lana”, va repli­car el tàndem de Jordi Sànchez. “Pot­ser la falta de rea­lisme és pen­sar que Espa­nya vol ser refor­mada”, va afe­girhi. L’excon­se­llera de Cul­tura va donar per superat “el follet del fede­ra­lisme” i va recor­dar que la república espa­nyola ja va empre­so­nar el govern de la Gene­ra­li­tat. “No blan­que­ja­rem el PSOE”, va pro­me­tre Borràs, que va lamen­tar l’existència de tres can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes, fet que va arren­car aplau­di­ments espon­ta­nis del públic: “Ens hor­ro­ritza haver de fer triar el votant de l’1-O entre sigles i entre pre­sos.”

L’aplaudímetre, però, si és que és indi­ca­tiu de res, el va aca­pa­rar Albano Dante Fac­hin (Front Repu­blicà), que va ins­tar rei­te­ra­da­ment ERC a acla­rir si faria pre­si­dent Sánchez. “Un dia hau­rem de pit­jar un botó per fer un pre­si­dent o no, nosal­tres no pit­ja­rem el del sí men­tre hi hagi un pres o un exi­liat ni sense un reco­nei­xe­ment clar de l’auto­de­ter­mi­nació”, va deli­mi­tar l’exlíder de Podem, que es pro­posa fer front als qui pre­ten­guin fer ser­vir els vots de l’1-O per inves­tir el can­di­dat del PSOE.

Sem­pre que inter­pel·laven el repre­sen­tant d’ERC, Gerard Gómez del Moral (Gabriel Rufián era al fune­ral de Neus Català), perquè expli­cités el vot, el dipu­tat res­po­nia que ERC serà un mur anti­fei­xista, és a dir, que si d’ells depèn no dei­xa­ran que gover­nin les dre­tes amb el suport de Vox. Gómez del Moral va recor­dar que el seu par­tit ha inten­tat divuit vega­des a Madrid la con­se­cució d’un referèndum: “La dino­vena podria ser la pri­mera amb un altre govern que no fos del PP. ¿Hem de renun­ciar-hi?” També va recor­dar que va votar a favor de la inves­ti­dura de can­di­dats d’altres for­ma­ci­ons, com ara Artur Mas, tot i dis­cre­par-ne i haver-s’hi mani­fes­tat en con­tra –“i me’n sento orgullós perquè ser­via per avançar”–, o Car­les Puig­de­mont.

“Vota­reu Sánchez o no?”, va excla­mar indig­nat algú que va per­dre la paciència entre el públic. “Mai dona­rem ales a l’extrema dreta, ni a un govern que tin­gui Albert Rivera com a minis­tre d’Edu­cació”, va insis­tir abans de garan­tir que no dona­ran cap xec en blanc.