POLÍTICA
BARCELONA - 17 abril 2019 2.00 h

Marchena escapça els interrogatoris als policies

 El president del Suprem prohibeix a les defenses confrontar amb els agents la seva violència l’1-O arran de la queixa de la fiscal

 Els antiavalots neguen que la reacció dels veïns fos pels seus cops

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El pre­si­dent de la sala d’enju­di­ci­a­ment del Tri­bu­nal Suprem, Manuel Marc­hena, per sor­presa i sense cap inci­dent greu, va limi­tar ahir el dret de defensa dels inde­pen­den­tis­tes cata­lans pro­hi­bint als seus advo­cats que en els inter­ro­ga­to­ris als agents de la poli­cia espa­nyola que van actuar l’1-O se’ls pre­gunti per les con­tra­dic­ci­ons de les seves afir­ma­ci­ons. Marc­hena ho va fer a petició de la fis­cal Con­su­elo Madri­gal, que es va quei­xar que sem­blava “un judici con­tra els poli­cies” quan la pena­lista Marina Roig, de l’equip de defensa de Jordi Cui­xart, pre­si­dent d’Òmnium, va pre­gun­tar a l’ofi­cial 93.493 si havia sal­tat sobre els ciu­ta­dans asse­guts a terra a l’ins­ti­tut Tor­re­forta de Tar­ra­gona, com es veu en els vídeos que encara no es per­met exhi­bir. No era cap valo­ració ni cap con­clusió, sinó un fet.

Les defen­ses no es van arron­sar pas i van seguir pre­gun­tant als 23 agents de la poli­cia espa­nyola, amb tas­ques d’anti­a­va­lots i de poli­cia judi­cial, si la reacció irada d’alguns veïns era pels seus cops de porra i la seva acció vio­lenta. Tots ho van negar i van expli­car que les seves lesi­ons, sem­pre lleus –a les cames, als braços, un bony al cap per un cop d’urna i un cop als tes­ti­cles–, van ser cau­sa­des per una “massa” de ciu­ta­dans “vio­lents” que “els insul­ta­ven” i que els “dona­ven pun­ta­des de peu” des de terra, asse­guts.

A més de Roig, el pena­lista Jordi Pina, defen­sor de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull; l’advo­cat Benet Sale­llas, de l’equip d’Òmnium, i Andreu van den Eynde, defen­sor de Romeva i Jun­que­ras, no es van can­sar de pre­gun­tar i repre­gun­tar als tes­ti­mo­nis poli­ci­als d’ahir quan i com van donar els cops de porra, si tre­ien els con­cen­trats esti­rant-los els cabells i si van veure algun ciu­tadà ferit. Nova­ment, com abans-d’ahir, els poli­cies no van veure veïns ferits. Aquest cop, però, cap agent va decla­rar que van rebre ame­na­ces de mort amb ETA de pro­ta­go­nista com van repe­tir diver­sos tes­ti­mo­nis de dilluns.

Onze dels vint-i-tres agents que van decla­rar ahir van actuar en cen­tres de votació de Tar­ra­gona. Són esfereïdores les imat­ges a l’ins­ti­tut Tar­ra­gona, on una noia és col­pe­jada a la cara per anti­a­va­lots espa­nyols. També es com­prova que a l’ins­ti­tut Tor­re­forta les per­so­nes asse­gu­des a terra cri­den “democràcia” i, quan un agent les tre­pitja, l’escri­das­sen i l’ambi­ent es tensa. Amb tot, en aquest cen­tre, els van entre­gar dues urnes, i al de Sant Pere i Sant Pau, set, a través d’uns bom­bers, van dir.

Sobre l’actu­ació a Girona, ahir van decla­rar set poli­cies. L’ins­pec­tor i coor­di­na­dor dels anti­a­va­lots, amb el número d’iden­ti­fi­cació 66.174, va expli­car que dels deu cen­tres on van actuar, només en tres no es van pro­duir acci­ons vio­len­tes. Va tor­nar a sor­tir la inter­venció a l’escola Verd, on l’ins­pec­tor va asse­gu­rar que els con­cen­trats van per­pe­trar “agres­si­ons vio­len­tes” con­tra ells i fins i tot va decla­rar: “Ens posa­ven els nens al davant.” En res­posta a pre­gun­tes de l’advo­cada Judit Gené, l’ins­pec­tor va adme­tre que cap supe­rior li va orde­nar que es coor­dinés amb el cos dels Mos­sos d’Esqua­dra.

LA XIFRA

23
agents de la policia
espanyola van declarar ahir al Suprem: onze van actuar en centres de votació de Tarragona; set, a Girona; quatre, a Barcelona, i un, a Lleida.

Per Sant Jordi, sessió amb polítics

En la sessió d’avui es preveu que declarin 22 agents de la policia espanyola que van actuar l’1-O a Lleida. Aquestes sessions maratonianes i repetitives –perquè els fiscals no han volgut renunciar a gran part dels policies– es compleixen perquè l’advocada de l’Estat i els de l’acusació de Vox i algunes defenses han renunciat a fer-los preguntes. Ahir a la tarda en va ser una mostra, amb interrogatoris de menys de cinc minuts per agent.

I per Sant Jordi es reprendrà el judici, amb polítics catalans citats, demanats per les defenses. Hi seran: Pere Aragonès, vicepresident del govern; els exconsellers Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget, i l’exdirector dels Mossos Albert Batlle, entre d’altres.