OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 17 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Tumults

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Els pre­sos polítics volen apro­fi­tar les pau­ses del judici per fer cam­pa­nya, però la fis­ca­lia diu que això seria molt perillós

Serà que no. I serà que no sim­ple­ment perquè el Tri­bu­nal Suprem així ho deci­dirà. Si a Sànchez, Jun­que­ras, Rull, Turull, Romeva i Forn ja els han dene­gat fer cam­pa­nya elec­to­ral fora de la presó, i si ja els han dene­gat fer debats dins dels cen­tres peni­ten­ci­a­ris, no em passa pel cap que ara el Suprem els deixi apro­fi­tar les pau­ses del judici per fer rodes de premsa o con­ce­dir entre­vis­tes. Serà que no. I serà que no perquè així ho deci­dirà (espe­rem que sigui abans no s’acabi la cam­pa­nya, que ja som a mis­ses dites) el mateix Suprem. No els caldrà ni fer cas a l’informe que ahir va fer públic la fis­ca­lia opo­sant-se a la petició que han fet les defen­ses de Sànchez, Rull i Turull. És bo, aquest informe. Diu la fis­ca­lia del Tri­bu­nal Suprem que els pro­ces­sats per l’1-O i que alhora són can­di­dats a les elec­ci­ons no poden apro­fi­tar ni les pau­ses de les ses­si­ons perquè, com ja va dir el jutge Lla­rena, hi hau­ria el risc de “mobi­lit­za­ci­ons públi­ques vio­len­tes” i el perill que les pau­ses del judici ser­vis­sin “per pro­moure tumults”. De veri­tat? Jo ja ho entenc, que no vul­guin que cap dels pre­sos polítics faci cam­pa­nya, però per l’amor de Déu, facin el favor de dis­si­mu­lar-ho una mica i ela­bo­rar una mica més els argu­ments. Dir que si els can­di­dats a les elec­ci­ons apro­fi­ten les pau­ses del judici per donar entre­vis­tes això pot pro­vo­car tumults, a mi em pro­voca el mateix tip de riure que algu­nes de les decla­ra­ci­ons d’agents de la Guàrdia Civil i la Policía Naci­o­nal que sento aquests dies. Diu la fis­ca­lia que acce­dir a les peti­ci­ons dels acu­sats “pro­vo­ca­ria situ­a­ci­ons de risc i ani­ria en con­tra dels motius de la seva detenció”. Situ­a­ci­ons de risc? Qui­nes situ­a­ci­ons de risc com­por­ta­ria que els que estan essent jut­jats per l’1-O al Suprem con­ce­dis­sin entre­vis­tes en una sala durant les pau­ses? Que no hi ha agents per con­tro­lar-ho? Que ni les podrien donar d’una en una? O és que temem un tumult de peri­o­dis­tes? Són bons, aquests de la fis­ca­lia, argu­men­tant les coses. Tan fàcil que seria que sim­ple­ment digues­sin que no, que no els ve de gust auto­rit­zar res.