OPINIÓ
17 novembre 2018 2.00 h

VUITS I NOUS

Objectiu referèndum

MANUEL CUYÀS
“Es tracta de saber si les acci­ons de Torra fan que ens hi acos­tem o no

L’objec­tiu és ara la cele­bració d’un referèndum vin­cu­lant, acor­dat, etcètera. S’havien expres­sat altres fites: l’estat propi, la inde­pendència, la república, la democràcia. Hem tor­nat a la idea del referèndum, que inclou la democràcia i que, segons el resul­tat que se n’obtingués, inclou­ria o exclou­ria les altres recla­ma­ci­ons. Jo ho abono, ho he dit en altres oca­si­ons: fer un referèndum de debò, amb els inde­pen­den­tis­tes que expli­ca­rien en cam­pa­nya com d’encer­tat seria que Cata­lu­nya seguís el propi camí i els “uni­o­nis­tes” farien atrac­tiva la vin­cu­lació amb Espa­nya. Els elec­tors deci­di­rien entre les dues ofer­tes rao­na­des. Alguns objec­ten que Espa­nya no ens dei­xarà mai fer un referèndum. No es tracta que ens el deixi fer sinó de fer-lo con­jun­ta­ment. Més difícil és que Espa­nya i Europa ens per­me­tin una inde­pendència uni­la­te­ral i no acor­dada. Es tracta, doncs, de fer ine­vi­ta­ble el referèndum, que l’altra part enten­gui que és l’única solució per resol­dre el con­flicte plan­te­jat, si no és que hi ha altres ins­tru­ments més eficaços que no sé veure. Ells son els polítics.

Entenc que per fer el referèndum “ine­vi­ta­ble” cal ten­sar la corda, man­te­nir viu el males­tar català. Si s’afluixa, l’Estat també es rela­xarà. La meva pre­gunta és: totes les mani­o­bres que el nos­tre actiu i acti­vista pre­si­dent Torra exe­cuta con­du­ei­xen a l’objec­tiu del cele­brar el referèndum que reclama? Aquesta set­mana ha estat al País Basc. S’ha vist amb el lehen­dakari Urku­llu, que li ha reco­ma­nat de no tom­bar el govern de Pedro Sánchez perquè ofe­reix més pos­si­bi­li­tats que un d’alter­na­tiu del PP o de Ciu­ta­dans, o de tots dos junts. Torra diu que no hi veu la diferència. No la hi veu? Seria més fac­ti­ble el referèndum amb uns par­tits que d’entrada volen sus­pen­dre l’auto­no­mia? En aca­bat, Torra es va reu­nir amb Otegi. No sé si és gaire opor­tuna la seqüència de visi­tes. Em sem­bla que Urku­llu s’ha d’haver moles­tat. Del líder abert­zale el nos­tre pre­si­dent recull la idea de Galeusca, que no és ni tan sols seva, sinó que ja l’havia for­mu­lada Pere Esteve quan tenia vara alta a Con­vergència: la unió de Cata­lu­nya, Galícia i el País Basc en algu­nes coses. Això empeny el referèndum o, en canvi, ajuda a la dis­persió de la qual ja anem prou sobrats? I una altra cosa: si es tracta d’acu­mu­lar esforços i de posar-ho difícil, per què no la unió amb el País Valencià i les Bale­ars, que per­ta­nyen al nos­tre cer­cle cul­tu­ral, com el pre­si­dent sap?

Torra diu o insi­nua que si els pre­sos no són absolts, com no ho seran, la indig­nació cata­lana serà tan alta que tin­drem la inde­pendència ser­vida. Per quina via? Per una rein­ci­dent decla­ració uni­la­te­ral o perquè el referèndum serà lla­vors inde­fu­gi­ble? O no ho explica o jo no ho entenc. La con­fusió aug­menta cada dia.