OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 17 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Aquest és el seu diàleg?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“La cimera d’ahir va retra­tar quin és el grau de diàleg que vol cadascú

Ahir, final­ment, es va cele­brar a Bar­ce­lona la famosa cimera pel diàleg con­vo­cada pel pre­si­dent Quim Torra. I va ser, com ja es pre­veia, una cimera des­cafeïnada; des­cafeïnada perquè no hi van anar ni la CUP, ni el PP ni Ciu­ta­dans. Avui, vis­tes les absències, segur (ja ho feien ahir a la tarda molts digi­tals) que molts dia­ris par­la­ran del fracàs de Torra i de la cimera. I jo em pre­gunto: és, segur, un fracàs de Torra? O de la cimera? A mi, com que m’agrada més remar­car les presències que hi havia (el govern, JxCat, ERC, el PSC-Units i els comuns) que no pas les absències, em sem­bla que el fracàs és dels que no hi van anar, i que ho hauríem de remar­car. Perquè, com es pot par­lar cons­tant­ment de diàleg i no anar a una cimera pel diàleg? Que no ho veuen, que se’ls veu el llautó? O és que aquest és el diàleg que volen? Que només hi hagi diàleg per par­lar del que ells volen? Si un vol diàleg, va allà on el con­vi­den a dia­lo­gar. Si no, és que no en vol. O, encara més greu, que em sem­bla que és el cas, que vol dina­mi­tar una cimera, només dina­mi­tar-la, pel sim­ple titu­lar d’un dia, pel que avui faran alguns mit­jans. És això? Pre­fe­rei­xen el titu­lar d’un dia, que a ells els sem­bla que els va bé, al diàleg? Car­los Car­ri­zosa (“Per què em demana la paraula, senyor Car­ri­zosa?”) diu que Cs no hi va perquè el govern “està subs­ti­tuint el Par­la­ment per xirin­gui­tos, fòrums i cime­res de diàleg que no donen als altres l’opor­tu­ni­tat d’inter­can­viar opi­ni­ons amb llums i taquígrafs”, i el nou líder del PP, Ale­jan­dro Fernández, per no que­dar-se curt, diu: “Si ens hagues­sin tru­cat perquè es vol par­lar de com millo­rar la con­vivència a Cata­lu­nya, hi hauríem anat, però ells només volen par­lar dels pre­sos polítics, i no n’hi ha.” Bri­llants, els argu­ments. Segur que no es podia par­lar de tot, en aquesta cimera? O és que a vostès no els interes­sava asseure’s en una taula junts perquè això no crispa l’ambi­ent sinó que el des­tensa. Aquest és el seu diàleg? No pre­sen­tar-s’hi? De la CUP (“A la cimera no hi ani­rem perquè es vol tan­car des de dalt un diàleg que hau­ria de ser des de baix”, argu­men­tava Natàlia Sànchez a mitja set­mana) ni els en parlo. Però em sem­bla evi­dent que el diàleg “des de dalt” no deu pas impe­dir “el de baix”. En tot cas, la cimera del diàleg podia haver anat millor, segur. Però va dei­xar clar quin és el grau de diàleg que vol cadascú.