OPINIÓ
17 desembre 2018 2.00 h

LA CRÒNICA

Qui és que provoca?

QUIM DOMINGO

Des de l’1-O de l’any pas­sat no havia vist la poli­cia pegant i pegant, fins i tot quan algú ja era a terra. Les imat­ges són clares i con­tun­dents. No hi pot haver con­fusió. I els que pega­ven de manera incon­tro­lada no eren guàrdies civils ni poli­cies de l’Estat espa­nyol, eren agents de la nos­tra poli­cia. Eren els Mos­sos d’Esqua­dra. Vaig veure les imat­ges diver­ses vega­des i no eren una al·luci­nació. eren la dura i cruel rea­li­tat. Però no m’ho podia creure. Em pre­gun­tava què estava pas­sant per veure una actu­ació tan vio­lenta de la poli­cia cata­lana. Sim­ple­ment era una mani­fes­tació anti­fei­xista per pro­tes­tar per la con­cen­tració que havia con­vo­cat la Pla­ta­forma Borbònia, Vox, el PP i Pla­ta­forma per Cata­lu­nya a la plaça 1 d’Octu­bre per cele­brar els 40 anys de la Cons­ti­tució Espa­nyola.

A quarts de deu del matí, quan encara no hi havia ningú dels con­vo­cants, diguem-ne espa­nyo­lis­tes, tot un grup d’anti­fei­xis­tes van tom­bar les tan­ques que la poli­cia havia col·locat per impe­dir que s’entrés a la plaça 1 d’Octu­bre. Aquí va començar l’actu­ació de la poli­cia. Més tard hi va haver una altra càrrega con­tra els anti­fei­xis­tes. Tot ple­gat, unes dot­ze­nes de ferits. Davant unes actu­a­ci­ons tan con­tun­dents, i fins i tot poc democràtiques, ens hem de pre­gun­tar per què ha pas­sat tot això. Tot­hom ha actuat cor­rec­ta­ment?

La pri­mera cosa que hem de cri­ti­car: com és que les auto­ri­tats cata­la­nes com­pe­tents auto­rit­zen una con­cen­tració fei­xista a la plaça 1-O? No seria molt més lògic que s’auto­ritzés la mani­fes­tació a la Devesa? Segur que allà no hau­ria pas­sat res. Segona pre­gunta que ens podem fer: calia orga­nit­zar una con­cen­tració anti­fei­xista per pro­tes­tar con­tra menys de 50 fei­xis­tes? Segu­ra­ment que encara els hem donat visi­bi­li­tat. De totes mane­res, sí que és neces­sari actuar con­tra el fei­xisme. El com és dis­cu­ti­ble. La ter­cera reflexió o pre­gunta és que els Mos­sos d’Esqua­dra han dit que ells van actuar per evi­tar l’enfron­ta­ment entre les dues con­cen­tra­ci­ons. Això, almenys en la càrrega de quarts de deu del matí, no és veri­tat. Van car­re­gar quan els fei­xis­tes no hi eren. La poli­cia va blo­que­jar l’entrada a la plaça. I per això van pegar i pegar? Seria bo i salu­da­ble saber qui va donar l’ordre de car­re­gar con­tra els mani­fes­tants que volien entrar a la plaça 1-O. I, per últim, ens hem de fer dues pre­gun­tes més: s’han iden­ti­fi­cat els enca­put­xats? Tots eren anti­fei­xis­tes? No hi havia cap infil­trat? I, dins la poli­cia cata­lana, no hi ha cap infil­trat? Tots són poli­cia cata­lana? El movi­ment inde­pen­den­tista sem­pre ha estat pacífic i ho con­ti­nuarà sent, però la quan­ti­tat d’odi i ven­jança que es res­pira en l’extrema dreta i, sovint, en la dreta, és sen­zi­lla­ment insu­por­ta­ble.

Per això hem de ser intel·ligents i no caure en les pro­vo­ca­ci­ons.