OPINIÓ
17 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Consell de Ministres

LLUÍS FALGÀS
Per què el govern de Pedro Sánchez s’entesta a man­te­nir un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona el 21-D?

Vist l’esfon­dra­ment del PSOE a Anda­lu­sia –36 anys gover­nant la comu­ni­tat–, la pre­gunta és què farà Pedro Sánchez a par­tir d’ara. A diferència de la seva der­rota elec­to­ral en les gene­rals, ara dis­posa del BOE –ho demos­trarà aquest diven­dres amb una pujada del salari mínim– i de la pos­si­bi­li­tat de con­vo­car elec­ci­ons quan li pla­gui. En cas de fer-les al febrer, les hau­ria d’anun­ciar aquest desem­bre mateix. Sánchez està molt pen­dent del son­deig intern del govern espa­nyol, perquè amb 84 dipu­tats no governa amb como­di­tat, però amb la supo­sada pre­visió de 120 dipu­tats con­vo­ca­ria elec­ci­ons de manera imme­di­ata, can­sat de no poder convèncer els seus socis que li apro­vin almenys el pres­su­post de l’any vinent. Fins aquí es poden enten­dre els seus mal­de­caps per tirar enda­vant una legis­la­tura espa­nyola, més per fer fora el Par­tit Popu­lar que no pas per a un pro­jecte comú de les for­ces de cen­tre­es­querra i d’esquerra.

La pre­gunta més difícil de res­pon­dre és per què el govern de Sánchez manté un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona aquest diven­dres dia 21 de desem­bre? Per fer què? Per deci­dir què? L’ambi­ent no és bo i és una pro­vo­cació, per molt que renun­ciar-hi ara demos­tra­ria una debi­li­tat. En l’època de les majo­ries abso­lu­tes de Felipe González, el lla­vors minis­tre d’Obres Públi­ques, Sáenz de Cos­cu­bi­ela, va pro­po­sar fer un Con­sell a Ceuta i el van tit­llar de tro­nat. Pre­te­nia una apro­xi­mació al nord d’Àfrica.

Cal pre­veure que en els pròxims dies Sánchez i Torra pac­ta­ran quel­com a Bar­ce­lona, tots dos tenen debi­li­tats als seus res­pec­tius governs; quel­com que des­faci l’ambi­ent irres­pi­ra­ble que viu la política cata­lana en les últi­mes hores. El pre­si­dent Torra insis­teix que vol par­lar de la inde­pendència de Cata­lu­nya i de la situ­ació dels pre­sos. El pre­si­dent Sánchez no vol cap com­promís de ter­mi­nis. Sánchez, en petit comitè, ha mani­fes­tat que no li agrada la situ­ació dels pre­sos polítics. En l’actu­a­li­tat li està supo­sant grans difi­cul­tats per gover­nar. Tot i que, a banda de faci­li­tar que els por­tes­sin a pre­sons cata­la­nes, no ha pogut o no ha vol­gut fer res més. Amb un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona sense haver resolt res prèvia­ment, ni Sánchez ni Torra hi gua­nya­ran res.