OPINIÓ
17 desembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Caure en la provocació

ANNA PUIG
L’objec­tiu és tro­bar ‘argu­ments’ per posar en qüestió els Mos­sos

El 21-D ha de ser un dia de gran mobi­lit­zació. Una jor­nada coral, pacífica, rei­vin­di­ca­tiva com mai, però exem­plar. En som espe­ci­a­lis­tes, els cata­lans, de con­cen­tra­ci­ons mul­ti­tu­dinàries sense un bri de violència. Fins i tot, sense un bri de brutícia. Com que­den els car­rers després de cada 11 de setem­bre, per exem­ple. Imma­cu­lats! Cen­te­nars de milers de per­so­nes deter­mi­na­des per acon­se­guir la inde­pendència del seu país però amb una acti­tud modèlica. Prin­ci­pis ina­mo­vi­bles total­ment pacífics. No ho veu­ran en gai­res llocs del món. Ha estat aquesta manera de fer tan cata­lana la que ens ha donat ressò inter­na­ci­o­nal i for­ta­lesa com a col·lec­tiu. Tot el que no sigui anar per aquesta via des­pu­lla els argu­ments de l’inde­pen­den­tisme.

Ja tenen clar, ima­gino, que no es tro­barà a fal­tar la pro­vo­cació. Començant pel gran des­ple­ga­ment de poli­cies espa­nyols que hi haurà a Bar­ce­lona i que esta­ran espe­rant qual­se­vol petita excusa per actuar. L’objec­tiu és tro­bar argu­ments per posar en qüestió els Mos­sos i les seves com­petències. Ja ho saben que n’hi ha que somien apli­car el 155, però amb tota la duresa pos­si­ble. I, per tant, el 21-D el focus estarà posat com mai en la poli­cia cata­lana. Tenim clara la seva estratègia. No se n’ama­guen. Siguem, doncs, prou intel·ligents per no caure en la pro­vo­cació. Omplim el car­rer, sí. Com mai, també. I de manera modèlica, com sem­pre.