POLÍTICA
MADRID - 18 gener 2019 2.00 h

Calvo cedeix a Aragonès i Artadi la mesa política per aspirar a tenir pressupost

 Pacten un diàleg bilateral de governs i un de partits

 La vicepresidenta va a Barcelona la setmana que ve a perfilar l’entesa

 El PP i Cs ho troben “humiliant”

DAVID PORTABELLA - MADRID

La vice­pre­si­denta espa­nyola, Car­men Calvo, no es va des­per­tar par­tidària de cedir al prec del govern català de crear una mesa política paral·lela a la nego­ci­ació del pres­su­post amb què Pedro Sánchez busca l’oxi­gen per arri­bar al 2020. “És que la mesa de nego­ci­ació política és totes i cadas­cuna de les vega­des que jo em veig amb ells i totes les que s’ha reu­nit la comissió bila­te­ral, que amb el PP no es va reu­nir mai”, adver­tia a pri­mera hora a Antena 3. Després d’una reunió a La Mon­cloa amb el secre­tisme de no ofe­rir ni tan sols una foto­gra­fia de Calvo amb el vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, i la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, els governs van pac­tar explo­rar un doble espai de diàleg polític: un de bila­te­ral entre exe­cu­tius i un de par­tits cata­lans. I així ho van dir en un comu­ni­cat con­junt.

Després del des­glaç del 20 de desem­bre al Palau de Pedral­bes i de la cita ahir a Madrid, el diàleg entre els extrems del pont aeri con­ti­nuarà la set­mana que ve, perquè Calvo té pre­vist viat­jar a Bar­ce­lona a una “segona part” de la reunió d’ahir a Madrid “per a la con­creció i les dates” de pos­si­bles acords. Si bé la Gene­ra­li­tat no ho viu amb tanta pressa, per a Sánchez és vital que ERC i el PDe­CAT no regis­trin una esmena a la tota­li­tat abans de la data límit del 8 de febrer i, encara més, que no votin una de pròpia o del PP i Cs el 13 de febrer, quan el Congrés dic­tarà sentència sobre el retorn o la con­tinuïtat del tràmit pres­su­pos­tari. En aquest sen­tit, el por­ta­veu del PDe­CAT Car­les Cam­pu­zano, més pro­cliu a explo­rar la nego­ci­ació que la també dipu­tada del par­tit Míriam Nogue­ras, adver­tia que les deten­ci­ons a Girona sense ordre judi­cial allu­nyen tot acos­ta­ment i “refor­cen les posi­ci­ons dels que cre­uen que el diàleg polític mai no ser­virà per resol­dre el con­flicte entre Cata­lu­nya i l’Estat”.

Matís de La Mon­cloa

La con­cessió d’un fòrum polític doble –ara exis­teix la taula de diàleg cata­lana l’1 de febrer– va fer que el PP i Ciu­ta­dans poses­sin el crit al cel pel que tro­ben “humi­li­ant”. “Si està dis­po­sat a cedir més sobi­ra­nia a Cata­lu­nya per acon­ten­tar Torra i a cedir més en el pres­su­post a Torra per pagar el peatge diari a La Mon­cloa, que ho digui!”, des­a­fi­ava el secre­tari gene­ral del PP, Teo­doro García Egea. “És un nou capítol de la humi­li­ació a la qual Sánchez sot­met els espa­nyols: queda clar que el govern d’Espa­nya no exi­geix als sepa­ra­tis­tes, els que han donat un cop a la democràcia, que ces­sin en la seva acti­tud i com­plei­xin la llei, l’únic que importa és man­te­nir-se a La Mon­cloa”, hi afe­gia José Manuel Ville­gas (Cs).

Davant la volada que pre­nia el comu­ni­cat que La Mon­cloa havia subs­crit amb els dos repre­sen­tants de la Gene­ra­li­tat, la mateixa ofi­cina de La Mon­cloa afe­gia poste­ri­or­ment una pre­cisió en una nota ja pròpia per acla­rir que “la mesa és de par­tits cata­lans i que el marc de diàleg és l’Esta­tut”.

Es valora la possibilitat d’establir dos espais de diàleg diferenciats: un entre governs i un altre entre partits per concretar
Comunicat dels governs