POLÍTICA
BARCELONA - 18 gener 2019 2.00 h

ERC prepara actes arreu de l’Estat durant el procés judicial

 La defensa de Junqueras i Romeva insistirà en la impugnació de les proves de la instrucció “il·legal” del jutjat número 13

EMILI BELLA - BARCELONA

ERC pre­para una cam­pa­nya d’actes en dife­rents ciu­tats espa­nyo­les en paral·lel al judici con­tra els pre­sos polítics i fins a les elec­ci­ons del maig. Els repu­bli­cans volen “expli­car-se, defen­sar-se i acu­sar l’Estat per les vul­ne­ra­ci­ons de drets i lli­ber­tats i l’atac a la democràcia”, segons va expli­car ahir la por­ta­veu del par­tit, Marta Vilalta. La for­mació pre­veu reca­lar a Madrid, Sara­gossa, Gra­nada, Sevi­lla Múrcia, Còrdova o Valla­do­lid, a més de València i Palma. Abans, però, el pròxim dia 29 el pre­si­dent del par­tit, Oriol Jun­que­ras, empre­so­nat a Lle­do­ners, ofe­rirà una con­ferència per escrit al Sant Jordi Club de Bar­ce­lona.

D’altra banda, la defensa de Jun­que­ras i Raül Romeva, a càrrec d’Andreu van den Eynde, reclama la impug­nació de pro­ves de la ins­trucció “il·legal” del jut­jat 13 per dema­nar que siguin expul­sa­des del pro­ce­di­ment judi­cial al Suprem. La del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, impugna vídeos que la fis­ca­lia aporta com a prova perquè les imat­ges estan mani­pu­la­des. En con­cret, es tracta d’un vídeo titu­lat “Pro­testa ante la con­se­lle­ria d’Eco­no­mia 20 de sep­ti­em­bre”. Segons la des­cripció indi­ca­tiva sobreim­presa, les imat­ges cor­res­po­nen a les pro­tes­tes al davant de la seu d’Eco­no­mia. En rea­li­tat, el vídeo bar­reja imat­ges del davant de la con­se­lle­ria amb l’ope­ració de la Policía Naci­o­nal davant de la seu de la CUP amb l’objec­tiu de reforçar el relat de falsa violència en les pro­tes­tes del 20 de setem­bre.