POLÍTICA
BARCELONA - 18 gener 2019 2.00 h

L’ANC portarà a Europa la campanya contra el judici

 Denunciarà a l’opinió pública que l’Estat tracti com a delicte l’autodeterminació

 Demana donatius per pagar-la amb un espot de lluites democràtiques al qual s’afegirà un vídeo de Peter Gabriel

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

L’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) por­tarà a l’opinió pública euro­pea la cam­pa­nya con­tra el judici a l’1-O per mitjà de mobi­lit­za­ci­ons i acci­ons rei­vin­di­ca­ti­ves a les prin­ci­pals capi­tals coin­ci­dint amb l’inici de la vista. Ahir llançava a les xar­xes soci­als el pri­mer espot cen­trat en les llui­tes pels drets democràtics amb l’objec­tiu de reco­llir diners per finançar la cam­pa­nya i posava en marxa la plana digi­tal make­a­move.cat .

A través d’aquesta web, l’enti­tat vol reco­llir dona­tius per començar la cam­pa­nya el pri­mer dia del judici amb acci­ons i mobi­lit­za­ci­ons a Brus­sel·les, Lon­dres, París, Berlín, Roma i Gine­bra, però també a Cata­lu­nya. Tan­ques publi­citàries o volumètrics a les pla­ces cèntri­ques d’aques­tes ciu­tats acom­pa­nya­ran les pro­tes­tes que orga­nit­za­ran les assem­blees exte­ri­ors de l’enti­tat per denun­ciar que l’Estat espa­nyol vol con­ver­tir en un delicte el dret a l’auto­de­ter­mi­nació. Les llui­tes pel vot femení a Lon­dres, per la inde­pendència de l’Índia, con­tra la segre­gació racial a Sud-àfrica i per la lli­ber­tat sexual als Estats Units o la cai­guda del mur de Berlín pro­ta­go­nit­zen el pri­mer espot al cos­tat del referèndum català de l’1-O. Coin­ci­dint amb el judici, l’ANC també anun­cia el llançament d’un vídeo per al qual el músic anglès Peter Gabriel ha cedit una cançó per donar suport a la cam­pa­nya. L’artista, com­promès amb la lluita con­tra l’apart­heid sud-africà i poste­ri­or­ment amb Amnis­tia Inter­na­ci­o­nal, també va donar suport al mani­fest Let cata­lans vote, que es va pro­moure abans de l’1-O en defensa del referèndum que va ser repri­mit poli­ci­al­ment.

Apro­fi­tant un dels pri­mers caps de set­mana del judici, l’ANC també orga­nit­zarà junt amb Òmnium una mani­fes­tació de pro­testa a Madrid, a la qual s’afe­girà un altre dia una mobi­lit­zació solidària amb els pre­sos cata­lans a Euskadi. La pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, explica que la cam­pa­nya inter­na­ci­o­nal se cen­tra en el dret a l’auto­de­ter­mi­nació perquè aquest ha de ser l’objec­tiu polític que s’ha de pro­moure en l’àmbit inter­na­ci­o­nal durant la causa: “Ha d’aju­dar a atreure l’opinió pública inter­na­ci­o­nal per al dia que el Par­la­ment i el govern de Cata­lu­nya esti­guin pre­pa­rats per fer efec­tiva la inde­pendència.”

Palu­zie defensa que Cata­lu­nya, el Que­bec o Escòcia són una nova fase del dret d’auto­de­ter­mi­nació que va començar amb la des­co­lo­nit­zació dels 60 i va con­ti­nuar amb els països de l’est d’Europa als anys 90 del segle pas­sat: “No se’ns reco­neix el dret a l’auto­go­vern, sinó a una des­cen­tra­lit­zació que l’Estat espa­nyol et con­ce­deix o et retira quan vol.”

LES FRASES

Amb la Constitució, la llei judicial i tractats internacionals, l’Estat persegueix el dret d’autodeterminació
Pep Cruanyes
VICEPRESIDENT DE L’ANC
Apel·lem a les opinions públiques perquè és un judici contra l’exercici de l’autodeterminació
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC