POLÍTICA
MADRID - 18 març 2019 2.00 h

Queda en llibertat el dirigent de l’ANC detingut

 Després de passar la nit a la comissaria, el jutjat de Madrid va deixar ahir Alemany en llibertat provisional sense càrrecs

REDACCIÓ - MADRID

Jordi Ale­many, el secre­tari naci­o­nal de l’ANC que va ser detin­gut dis­sabte a Madrid, va que­dar ahir en lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal sense càrrecs. La Policía Naci­o­nal el va arres­tar al cos­tat de l’esce­nari que l’Assem­blea estava mun­tant amb motiu de la mani­fes­tació a favor del dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya, que va tenir lloc a la capi­tal espa­nyola. Després de pas­sar la nit de dis­sabte a diu­menge a la comis­sa­ria, Ale­many va ser tras­lla­dat ahir al jut­jat de guàrdia, a la plaça de Cas­te­lla. Un cop el jutge va decre­tar la seva posada en lli­ber­tat, va ser rebut a la seva sor­tida per la pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie, i pel vice­pre­si­dent, Pep Cru­a­nyes, que li van tras­lla­dar tot el seu suport.

El jutge de guàrdia de Madrid va indi­car al secre­tari naci­o­nal de l’ANC que s’ha de pre­sen­tar demà al jut­jat d’ins­trucció 4 de Girona. És el pri­mer inves­ti­gat que va ser citat per aquest jut­jat gironí per les mobi­lit­za­ci­ons que hi va haver durant l’ani­ver­sari del referèndum de l’1-O. Ale­many no es va pre­sen­tar a decla­rar, el 7 de març, i el jutge va orde­nar que fos arres­tat i conduït al jut­jat. D’altra banda, la can­di­data d’ERC a l’alcal­dia d’Olot, Anna Bar­na­das, va denun­ciar que 3 joves amb sim­bo­lo­gia fei­xista la van insul­tar i van esti­rar-li una bufanda groga dins el metro de Madrid, quan es diri­gia a la mani­fes­tació. Bar­na­das va expli­car a l’ACN que hi havia grups repar­tits en dife­rents línies del metro que es dedi­ca­ven a inti­mi­dar els mani­fes­tants inde­pen­den­tis­tes. En el seu cas, va haver de can­viar de com­boi per evi­tar que els inci­dents anes­sin a més.